Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Nebojte sa venovať čas Kristovi! Áno, sprístupnime svoj čas, Kristovi, aby ho mohol osvietiť a usmerniť... Čas venovaný Kristovi nie je nikdy stratený, ale skôr získaný čas na hlboké poľudštenie našich vzťahov a nášho života.


Ochrana osobných údajov

Pozvánka na októbrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

hora Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. októbra 2014. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Po ňom bude nasledovať svätá liturgia o 10:30 hod., modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a nakoniec modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Mesiac október je zvlášť zasvätený Panne Márii a východná cirkev do tohto mesiaca vstupuje sviatkom Ochrany presvätej Bohorodičky – Pokrovom, ktorý slávime 1.októbra. Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame aj na Malú púť, ktorá sa bude konať v prvú októbrovú nedeľu, 5. októbra 2014. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba akatistu a modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude svätá liturgia o 10:30 hod., na ktorej sa v homílii pútnikom prihovorí o. Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
Po skončení modlitbového programu sa zhromaždeným pútnikom na hore Zvir prihovorí moderátor Pápežských misijných diel na Slovensku pán Štefan Kondis. Priblíži nám zakladateľov Pápežských misijných diel, čo je ich poslaním, aké projekty sa prostredníctvom Pápežských misijných diel podarilo uskutočniť a ďalšie zaujímavé informácie.

Pozývame vás spoločne prosiť Matku Božiu o príhovor u jej Syna, aby nám udelil všetky milosti, ktoré potrebujeme pre náš život a pre našu spásu.

Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

nunc V sobotu 6. septembra sa na hore Zvir konala Fatimská sobota. Už tradične sa v tento deň konala aj púť starostov a primátorov. Program začal modlitbou rozjímavého radostného ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa pútnikom prihovoril duchovný správca hory otec Marcel Pisio. V nej zameral svoju pozornosť na starostov a na dôležitosť vykonávania tejto ich služby. Pripomenul že táto služba im bola zverená od Boha a že má slúžiť pre dobro človeka. Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a tiež modlitba zverenia sa pod ochranu našej Matky, Presvätej Bohorodičky.
V nedeľu 7. Septembra sa konala Malá púť na ktorej sme si pripomenuli 6. výročie vyhlásenia hory Zvir za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Program začal uctením si ikony Matky Božej, po ktorom nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke a modlitba rozjímavého ruženca. Po ruženci nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa aj prihovoril pútnikom v homílii. Spolu s vladykom Jánom spoluslúžili don Luka Jogy Vadakara a otec Miroslav Medviď z apoštolskej nunciatúry na Slovensku, prof.Tadeusz Zasepa a ďalší kňazi. Svoju kázeň vladyka Ján zameral na rodinu a na to ako jej pomôcť v dnešnej dobe. Liturgiu sprevádzal svojím spevom domáci zbor z Litmanovej. Po skončení liturgie nasledoval príhovor apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Mário Giordana, ktorý predniesol otec Miroslav Medviď, CSsR, modlitba k svätej rodine a korunka Božieho milosrdenstva. Zavŕšením púte bolo otvorenie a požehnanie výstavy spojenej s uctením si relikvií svätého Jána Pavla II. Pútnici si mohli uctiť relikvie - bielu pápežskú reverendu a štólu ktorú nosil tento svätý pápež a priateľ cirkvi na Slovensku. Tieto relikvie sú vystavené v Aule svätého Jána Pavla II.

Pozdravný príhovor apoštolského nuncia

Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita,
Vážený pán profesor Tadeusz Zasępa,
Dôstojní otcovia: súdny vikár a rektor seminára, správcovia tohto mariánskeho pútnickeho miesta i farnosti, kňazi, bohoslovci,
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, drahí pútnici,
Veľmi rád by som bol dnes medzi vami na mariánskej hore Zvir v Litmanovej a spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom i ostatnými zídenými spoluslúžiteľmi sa zúčastnil eucharistickej slávnosti, avšak keďže iné okolnosti mi to nedovolili, rád by som vás pozdravil aspoň ťakýmto spôsobom.
Chcem vás pozdraviť predovšetkým v mene Svätého Otca, voči ktorému si vaša Cirkev v nie tak dávnej minulosti zachovala vernosť, hoci ju to stálo veľa. Bolo za cenu jej zrušenia štátnou mocou, 18–ročnej oficiálnej neexistencie, väznenia kňazov, ale aj veriacich a mnohých iných spôsobov prenasledovania zo strany totalitného komunistickho režimu. Pápeži sa vždy s láskou dívali na vašu miestnu Cirkev a obdivovali Božiu moc, ktorá napriek ľudskej slabosti dokáže dať silu tým, ktorí sa k nemu obracajú a v neho skladajú svoju dôveru. Vaši biskupi mučeníci z tohto obdobia, blahoslavení Pavel Peter Gojdič e Vasiľ Hopko, ako aj blahoslavený kňaz redemptorista Metod Dominik Trčka, sú toho dôkazom. Dobrý príklad vašich predkov nech je pre vás povzbudením vo vašom živote viery. Iste, dnes už nie ste nútení žiť v totalitnom štáte, akým bol ten predchádzajúci, avšak dnešný život nás stavia pred nové výzvy, iné, ktorým treba čeliť, ak ako veriaci ľudia chceme zostať verní svojmu ľudskému a kresťanskému povolaniu. Jedná sa predovšetkým o spochybňovanie hodnôt, ktoré sú základom ľudskej spoločnosti a bez ktorých táto spoločnosť, skôr či neskôr, je odsúdená k zániku. Tak sa spochybňuje rodina, rod ľudskej osoby a dáva sa priestor takým formám života, ktoré sú v ostrom protiklade s Božím zámerom.
My však nesmieme zničiť spoločnosť, do ktorej nás Boh povolal žiť. Práve naopak, máme ju zveľaďovať a takto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou spolupracovať na Božom tvoriteľskom diele, pre naše dobro i dobro tých, ktorí prídu po nás.
Aby sme však dokázali vnímať svet okolo seba i svoj život Božími očami, je potrebné otvárať sa na Božiu milosť. Veď to predsa Božia milosť nám dáva svetlo, ktoré nedovolí, aby sme spadli do priepasti klamstva, ktoré sa často a rado ukrýva za pekné a vznešené slová. Je to Božia milosť, ktorá – keď sme už spoznali pravdu – nám dáva silu zostať jej verní a zniesť pre ňu hoc aj nepohodlie, odsúdenie, výsmech, ba i väzenie, ako to bolo v prípade aj vašich predchodcov. Tieto veci totiž svedčia o hĺbke našej viery.
Túto Božiu milosť, drahí bratia a sestry, ste si od Pána prostredníctvom Presvätej Bohorodičky prišli na toto mariánske pútnicke miesto vyprosovať aj vy. Všetkým je dobre známa vaša úcta k Matke Božej. V ťažkých časoch v minulosti mnohí sa k nej s dôverou obracali a história ukazuje, koľké milosti, koľko pomoci, svetla a sily im ona vyprosila u svojho Syna.
S tou istou dôverou si aj vy vyprosujte jej materinskú ochranu pre seba samých, pre vaše rodiny, pre vašu Cirkev, pre vašich duchovných pastierov i pre celú spoločnosť.
Želám vám, drahí pútnici, aby s pomocou tejto Božej milosti, na príhovor Presvätej Bohorodičky, vašich blahoslavených – Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku – sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera, a tak aby ste mohli zostať verní svojmu povolaniu, verní pravde, Cirkvi a Kristovmu námestníkovi, a prežívať plnosť radosti, ktorú Duch Svätý udeľuje ako ovocie všetkým, ktorí sa otvárajú na jeho silu, lásku a pomoc.


+ Mario Giordana, apoštolský nuncius v SR

Pozvánka na septembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

foto Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty ktorá sa uskutoční dňa 6.septembra 2014. Už tradične na tento dátum pripadá aj púť primátorov a starostov. Program začína modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. a po ňom bude nasledovať svätá liturgia, ktorá sa začne o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a tiež modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás srdečne pozývame dňa 7.septembra 2014 na Malú púť ktorá sa koná pri príležitosti 6. výročia vyhlásenia hory Zvir za Mariánske pútnicke miesto Prešovskej archieparchie.

Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Urobil tak na základe toho, že na horu Zvir prichádza veľké množstvo veriacich zo Slovenska i zahraničia. Nachádzajú tu stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmierenia začínajú novú etapu života. Za hlavnú púť ustanovil nedeľu po prvom piatku v mesiaci august.

Program Malej púte začína o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Ďalej bude nasledovať modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke, modlitba svätého ruženca a archijerejská svätá liturgia, so začiatkom o 10:30 hod. Liturgiu bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Mário Giordana. Po liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po skončení modlitbového programu bude otvorená stála výstava spojená s uctením si relikvie sv.Jána Pavla II., ktorú pre horu Zvir daroval krakovský arcibiskup - metropolita, kardinál Stanislaw Dziwisz. V Aule sv.Jána Pavla II., nad spovednicami bude vystavená biela pápežská reverenda a štóla prvého slovanského pápeža, ako aj fotografie a knihy spojené s jeho pontifikátom. Pozývame vás prežiť tento čas v duchu spoločenstva lásky nášho Boha, Otca a pod ochranou našej Matky, Presvätej Bohorodičky tu na hore Zvir.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>