Stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour zo Sýrie na hore Zvir

V stredu, 5. júla 2017, na sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, navštívila horu Zvir mystička Myrna Nazzour zo Sýrie spolu so svojím manželom. Program stretnutia začal modlitbou radostného svätého ruženca a pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu ohlásil otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V nej vyzdvihol podstatu sviatku svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda a význam ich misie na našom území pre náš národ. Hlavným poslaním týchto dvoch solúnskych bratov bolo priniesť a ohlásiť na našom území Slovo, ktorým je Kristus a jeho nádherný plán spásy pre každého človeka. Aj dnes sme nanovo pozvaní počúvať Božie slovo a vytvoriť si k nemu vzťah, aby sme ho mali v úcte, lebo v ňom sa zjavuje Božia vôľa pre nás. Keď teda slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, hlásime sa k ich učeniu a dedičstvu, ktoré nám zanechali. Oslavujeme ich ako učiteľov nášho národa. Tu sa môžeme zamyslieť nad tým do akej miery ostávame verní ich morálnemu odkazu, odkazu svätej liturgie či kultúrnemu odkazu. Stalo sa už bežným, že v našich nemocniciach sa denne vykonávajú vraždy v „bielych rukavičkách“ a pritom paradoxne plačeme, že náš národ pomaly vymiera a onedlho na nás nebude mať kto pracovať… Kam vlastne smeruje takýto národ, ktorý ľahostajne opúšťa Boha? Keď už nepotrebujeme sláviť nedeľu a vzdávame sa morálnych princípov. Dnes opäť zaznieva hlas týchto svätcov, ktorí nás vystríhajú: „Spamätaj sa národ! Aká je to cesta bez Boha a morálky?…“ Neukrývajme to, že sme verní Bohu i Cirkvi a neskrývajme pred ľuďmi to, že zachovávame Božie prikázania, že svätíme sviatky a riadime sa morálnymi zásadami. Koľko krajín za tú dobu už zaniklo a my, Slováci, podnes hrdo vztyčujeme nad hlavy zástavu s dvojkrížom svätých solúnskych bratov. Vďačiť zato môžeme práve svätému Cyrilovi a Metodovi. Buďme teda odvážni v nasledovaní ich učiteľského príkladu, ktorý nám zanechali a nanovo spievajme: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“ Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba na úmysel svätého otca, požehnanie náboženských predmetov a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Následne vladyka Ján  zasvätil Slovensko ako aj celú Prešovskú archieparchiu Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Po tejto modlitbe zasvätenia sa veriacim pútnikom prihovorila mystička Myrna so svojím svedectvom. Porozprávala o svojom osobnom vzťahu s Bohom a nadprirodzených zážitkoch, ktorými ju Boh omilostil. Všetkých pozvala k modlitbe za jednotu kresťanov vo svete. Tvrdí, že je prianím Ježiša Krista, aby sme sa vytrvalo a horlivo modlili za zjednotenie kresťanov, taktiež za všetkých predstavených v Cirkvi  i za tých, ktorí šíria zlo vo svete. Pretože aj prostredníctvom našich modlitieb môže Boh zmeniť ľudí, ktorí stoja na strane zla. V závere sa mystička Myrna pomodlila s veriacimi pútnikmi modlitbu, ktorú ju naučil sám Pán Ježiš Kristus: „Milovaný Ježišu, daj aby som spočinul v tebe, nad všetkými vecami, nad všetkými stvoreniami, nad všetkými tvojimi anjelmi, nad všetkou chválou, nad všetkou radosťou a jasotom, nad všetkou slávou a hrdosťou, nad všetkým nebeským vojskom, pretože Ty si najvyšší, Ty jediný si mocný a nadovšetko dobrý. Príď ku mne, osloboď ma od mojich pút a daj mi slobodu, lebo bez teba je moja radosť neúplná, bez teba je môj stôl prázdny. Pán ma vykupuje, Pán ma osvecuje a Svätý Duch je so mnou, a tak sa ničoho nebojím. Amen.“