Fatimská sobota

vrámci programu hlavnej púte 2022

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 6.8.2022 a zároveň v tento deň slávime prikázaný sviatok Premenenia Pána. Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti  a načerpať sily do našich životov. Modlitba   Večeradla sa začne o 9.30  hod. a  sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako  žiadala vo Fatime. Po skončení zasvätenia bude mirovanie. Príďte sa napiť z tohto prameňa.

Panna Mária dala týchto 15 prisľúbení tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec:

1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.

2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.

3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.

4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.

5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia.

6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.

7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.

8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.

9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.

10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.

11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.

12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.

13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.

14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.

15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.