Sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky

V sobotu, 15.septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa mariánski ctitelia zišli na Hore Zvir aby spoločnou modlitbou vyjadrili svoju oddanosť Božaj Matke. Archijerejskú svätú liturgiu viedol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Spolu s ním koncelebroval vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup a zídení kňazi. V homílii sa pútnikom prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir, ktorý upriamil pozornosť na vzor, ktorý nám dáva Mária stojac pod krížom svojho Syna a pokoj s akým prijíma spoluúčasť na jeho utrpení. Vo svojich osobných krížoch by sme na to mali stále pamätať. Zvlášť dnes je tu silný tlak aby spoločnosť žila bez Boha a preto veriaci človek musí mať odvahu aj v kríži vedieť zostať v pokoji a vo viere, že Boh je aj tak Víťaz. Svojím spevom liturgiu doprevádzal Katedrálny spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova a Spevácky Zbor apoštola Pavla z Brezna. Speváci týchto zborov si tak už po tretíkrát vykonali púť na Zvir a prežili krásny čas v rámci ekumenického stretnutia.