Septembrová Malá púť

Septembrová Malá púť
8. septembra, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sme na hore Zvir v Litmanovej slávili výročie vyhlásenia hory Zvir za Pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Pred piatimi rokmi, v deň predprazdenstva sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky, dekrétom vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, povýšil dovtedajšie miesto modlitby na Pútnické miesto. Tento deň sme začali tradičným uctením si ikony Bohorodičky za spevu mariánskej piesne. Potom nasledovala modlitba akatistu a modlitba slávnostného svätého ruženca. Po týchto modlitbách o. Rastislav Janičko, riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, prečítal prítomným veriacim pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k pripravovanému Národnému pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Práve na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, kedy sa slávi narodenie našej nebeskej Matky, je to omnoho úpenlivejšia výzva pre Slovensko, aby bol chránený ľudský život v dôstojnosti a prirodzenosti. Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Taras Senkiv, apoštolský administrátor eparchie Stryj na Ukrajine. Veriacim sa v homílii prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý ohlásil radostnú zvesť evanjelia a poukázal na Presvätú Bohorodičku ako vzor pokory a poníženosti pred Bohom a pred Jeho plánom, ktorý dovolila svojím celoživotným „áno“ uskutočniť. Pozval zídených pútnikov aby sa práve tomuto postoju Márie každý úprimne učil. Aby sme sa nedali oklamať ponukami sveta, ktoré často zvádzajú len k pýche a povyšovaniu sa nad druhých. Pripomenul slová emeritného pápeža Benedikta XVI. o pokore a pochopení, ktoré často chýba v našich vzťahoch a zdôraznil znova pozval k modlitbe za pokoj vo svete a zvlášť za pokoj v Sýrii. Po zaspievaní pápežskej hymny a prianí mnoho rokov prítomným vladykom, kňazom, zasväteným osobám a všetkým prítomným veriacim, nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu pred Najsvätejšou Eucharistiou, po ktorej vladyka Ján všetkým udelil požehnanie. Súčasťou tejto nedele bola aj púť pedagógov z našich cirkevných škôl. V závere tejto slávnosti nasledovala krátka prezentácia, kde riaditelia a učitelia predstavili jednotlivé cirkevné školy a oboznámili tak rodičov a žiakov s cirkevným školstvom, kde sa ponúka základné a stredné vzdelanie v duchu kresťanskej viery.
Posolstvo, s ktorým veriaci odchádzali domov je obsiahnuté v tropári sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky: „Tvoje narodenie Prečistá zvestovalo radosť celému svetu.“ Nech toto slovo je pre nás nádejou zvlášť v tomto čase, kedy Zlý útočí na prirodzený život človeka a ženie svet do skazy hroziacej vojny. Pútnici zostávali na hore až do večera a vychutnávali si nádhernú atmosféru slnkom a Božou milosťou naplneného dňa.