Púť učiteľov a žiakov

V nedeľu 16.septembra Zvir privítal učiteľov a žiakov aby na spoločnej púti prosili Božiu pomoc a ochranu do nového školského roka. Táto púť sa konala v rámci Roka svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov a učiteľov. Program začal modlitbou svätého ruženca a pokračoval slávením Eucharistie, ktorú viedol otec Anton Uhrín, riaditeľ arcibiskupského školského úradu, koncelebroval otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky na Hore Zvir. Vo svojej homílii pozval pútnikov k vzájomnej modlitbe, aby sa skrze modlitbu na prvom mieste posilňovali vzťahy jednak medzi učiteľmi navzájom a taktiež aj medzi žiakmi a ostatnými pracovníkmi v školstve. Vyše 400 zídených pútnikov sa po adorácii rozchádzalo domov s povzbudením, že vzdelávanie nie je len o vedomostiach, ale aj o vzťahoch.