Pozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť

Program Hlavnej púte na Hore Zvir v Litmanovej
4. – 5. august 2012

Sobota 4.8. 2012

14.30 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
15.30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
16.00 Posvätenie vody
16.30 Svätý ruženec – radostný
17.00 Veľká večiereň s požehnaním litíjnych darov
18.00 Archijerejská svätá liturgia – cirkevnoslovanská – vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a
metropolita
20.30 Skupina Anastazis – hudobno slovné pásmo
Katechéza – Viera, ktorú priniesli sv. Cyril a Metod – o. ThDr. Štefan Paločko, PhD.
22.30 Krížová cesta
24.00 Svätá liturgia – slovenská
Eucharistická adorácia

Program v chráme v Litmanovej

14.00 Moleben k presvätej Bohorodičke
14.30 Procesia z chrámu na Horu Zvir

Nedeľa 5.8.2012

7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním
8.00 Akatist k presvätej Bohorodičke
8.45 Duchovné slovo – Vzťah Boha a človeka cez prírodu – o. RNDr. Jozef Voskár
9.30 Svätý ruženec – slávnostný
10.30 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) s myrovaním – hlavný slúžiteľ a kazateľ Jeho Blaženosť Sviatoslav (Ševčuk), väčší arcibiskup kyjevsko-haličský, arcibiskup a metropolita kyjevský

Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná – v sobotu od 16.00 hod. do 20.00 hod.
– v nedeľu od 7.00 hod. do ukončenia púte.

Prosíme všetkých pútnikov o maximálne rešpektovanie všetkých pokynov usporiadateľov!