Marcová púť na Hore Zvir – 6.3.2011

„Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov, nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc.“ I týmito slovami menlivých častí sv. liturgie sa vyše 700 pútnikov modlilo počas marcovej púte na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej. Program púte začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného ruženca. Vrcholom púte bola svätá liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo o. Marcel Pisio. Vo svojej homílii zdôraznil, že Boh nás nepozýva k pôstu kvôli asketickému výkonu a zotročeniu ľudí okolo nás, ale kvôli našej zmene. Práve pôstom môžem dať zlému najavo, že nie som ochotný robiť kompromisy so zmýšľaním tohto sveta a môžem sa stať živým kresťanom, ktorý milosť odpustenia a lásky nielen prijíma, ale ho aj odovzdáva ďalej. Po svätej liturgii sa pútnici na Hore Zvir modlili na úmysel Svätého Otca a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Oficiálnou večernou modlitbou východnej cirkvi – Večierňou – slávenou na Zvire o 15.30 sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. K tejto modlitbe cirkev na začiatku pôstu pridáva aj obrad vzájomného odprosenia a zmierenia, aby veriaci človek mohol v pôstnej dobe pokračovať v pokání a očakávať príchod zmŕtvychvstalého Krista s novým srdcom.

Matúš Verba