Májová Fatimská sobota a Malá púť

Májová Fatimská sobota

Dňa 7. mája na horu Zvir putovali pútnici pri príležitosti slávenia Fatimskej soboty. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Vo svojej homílii povzbudzoval veriacich k prežívaniu kresťanského života. To ako máme žiť podľa vzoru Ježiša Krista priblížil veriacim v troch bodoch. Po prvé k tomu aby sme mohli žiť život kresťana potrebujeme mať skúsenosť viery s našim Bohom a túto skúsenosť nám Boh ponúka každý deň v maličkostiach každodenného života, kedy už len samotný život okolo nás by mal byť pre nás zázrakom. Po druhé túto skúsenosť viery potrebujeme upevňovať v modlitbe, pretože iba čerpaním milosti, ktoré k nám prúdia v modlitbe dokážeme upevňovať svoj život v Bohu. A po tretie toto všetko sa musí v našom živote prejaviť v skutkoch lásky, pretože aj sám Pán Ježiš hovorí: „ Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten  ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn14,21) Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Májová  Malá púť

Nedeľa po sviatku Nanebovstúpenia Pána bola už siedmou nedeľou po Pasche – otcov prvého nicejského snemu.  Táto nedeľa bola zároveň aj nedeľou po prvom piatku v mesiaci a tak sa na hore Zvir zišli pútnici pri slávení Malej púte.  Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Matúš Verba, kaplán farnosti Prešov – Sekčov. Vo svojej homílii nadviazal na slová, ktorými sa končilo evanjelium tejto nedele. „Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“ (Jn21,24) V dnešnom svete kedy sme zaplavení morom informácii z médií a oberaní o čas či vlastný názor, ktorý je nám mnohokrát nepriamo vtláčaný, by mala byť práve Biblia prostriedkom, ktorý ukazuje smer. Ale ako povedal otec Matúš vo svojej kázni, ak už dnes ľudia nečítajú sväté písmo, žime tak, aby ľudia okolo nás čítali z našich skutkov že žijeme podľa Božieho slova. Preto dovoľme Bohu aby písal príbeh nášho života aj napriek ťažkostiam, ktoré prežívame.  Prosme o pomoc presvätú Bohorodičku, pretože slovami „Hľa tvoja matka“  nám ju všetkým dáva nielen ako vzor svätosti, ale ako Matku všetkých nás. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.