Júlová malá púť

Z Božej milosti sme i v dnešnú nedeľu mohli na hore Zvir privítať pútnikov a ctiteľov presvätej Bohorodičky pri príležitosti júlovej malej púte. Program malej púte začínal ako zvyčajne o 9:00 hodine uctením si ikony presvätej Bohorodičky – Nepoškvrnenej čistoty a následne modlitbou akatistu k presvätej Bohorodičke a rozjímavého svätého ruženca pod vedením bohoslovcov pôsobiacich na hore Zvir.

Slávnostným kazateľom a hlavným slúžiteľom svätej liturgie ktorá bola slávená o 10:30 hodine bol otec Matúš Čekan – správca farnosti Vranov nad Topľou-Juh. Otec Matúš v homílii vychádzal z evanjelia dnešnej nedele o uzdravení ochrnutého človeka na lôžku. Otec Matúš v homílii vyzdvihol vieru prítomných v evanjeliovom príbehu ktorú nevyhnutne potrebujeme aj vo svojom živote.Kristus prichádza na to, aby nám daroval život. Muži ktorí prinášajú k Ježišovi ochrnutého, prinášajú svoj problem pred Krista, lebo veria že má moc vyriesit tento problém ale nehovoria ani slovo. Otec Matúš preto zdôraznil že i my potrebujeme dať Bohu priestor, aby to čo je potrebné urobiť v našom živote urobil tak, aby sa oslavil On. Je potrebné:

,, nechať Majstra opraviť môj život, môj problém tak ako treba! „

Ježiš dal ochrnutému okrem odpustenia aj uzdravenie, ochrnutý si však lôžko berie so sebou, nenecháva ho tam, lebo sám Ježiš ho posiela domov s lôžkom.Rovnako ani náš problém nás nemusí opustiť hneď,( hoci po čase zaiste môže.). Človek ktorý je uzdravovaný Bohom, sa tak ako ochrnutý môže postaviť na nohy, neležať viac na probleme ale zobrať ho do rúk a niesť ho.Veľakrát problém nemusí zmiznúť, ale ak mám vieru ktorá ma postavila na nohy, mám silu ten problém niesť.

V závere otec Matúš povzbudil prítomných pútnikov i divákov televízie LOGOS tým, že i my veriaci máme skrze nepokryteckú lásku vydávať svedectvo o tom čo Boh vykonal v našom živote, svedectvo vďaky za záchranu. Skrze to že sme boli uzdravení sme povolaní odovzdávať to uzdravenie ďalej , tým ktorí to potrebujú. Aj presvätá Bohorodička – Panna Mária sa nechala použiť na dielo spásy, plná vďakyvzdávania sa dala Bohu k dispozícii a tak i my sme povolaní dávať sa Bohu k dispozícii, aby konal svoje dielo v nás a skrze nás v tých ktorých chce zachrániť.