Júlova Fatimská sobota a Malá púť na Zvire

Už tradične sa ctitelia Panny Márie stretávajú na Hore Zvir každú fatimskú sobotu. Vyjadrujú tým svoju oddanosť Matke Božej a chcú zvlášť tento deň prežiť podľa pozvania Márie pri zjaveniach vo Fatime. Aj v sobotu, 7. júla sa pútnici zišli na Zvire aby sa spoločne modlili a zasvätili svoje životy presvätej Bohorodičke. Program fatimskej soboty začal modlitbou rozjímavého ruženca a pokračoval slávením Eucharistie. Liturgiu viedol otec Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. V homílii vychádzajúc z evanjelia o uzdravení ženy chorej na krvotok a vzkriesení dcéry popredného muža, upriamil pozornosť pútnikov na skutočnosť, ktorá nás často delí od zázraku v našom živote – iba sa rozhodneme pre dotyk s Bohom, ale nerobíme nič viac, len čakáme. Aj chorá žena aj otec mŕtveho dievčaťa robili čosi viac, neostali len pri konštatovaní, ale zverili svoj problém Kristovi. Boh má skutočne iný pohľad na náž život ako my. Po modlitbe na úmysel Sv. Otca a požehnaní náboženských predmetov, sme sa modlili moleben a modlitbu zasvätenia. Do večera zostávali pútnici na Zvire v modlitbe, pri nebeskej Matke.

V nedeľu, 8. júla slnkom zaliata Hora Zvir vítala od skorého rána pútnikov, ktorí prišli znova ďakovať Panne Márii za pomoc a ochranu a vzývať nebeskú Matku aby ich aj naďalej viedla v živote. Program začal uctením Ikony Panny Márie a modlitbou akatistu. Po akatiste pútnici rozjímali nad tajomstvami ruženca a hlbšie spoznávali život Ježiša a jeho Matky Márie. Vyvrcholením Malej púte bolo slávenie Eucharistie, ktorú viedol otec Mons. Ľubomír Petrík, hovorca Prešovskej archieparchie. Evanjelium tejto nedele rozprávalo o uzdravení ochrnutého, ktorého priniesli na lôžku pred Ježiša. „Možno ten chorý neveril, že Ježiš mu pomôže, možnože veril. Nevieme. Ale evanjelium jasne hovorí: „Keď Ježiš videl ich vieru…“ Teda bola to viera druchých, ktorá priniesla zázrak uzdravenia.“ Homíliou pozval celé spoločenstvo k vďake za cirkev, za to, že Boh nás chce spasiť skrze vieru, ktorú sme dostali ako úžasný dar od Pána. Aj keď je naša viera často slabá, keď nás tento svet a rôzne neúspechy a tragédie chcú spochybniť, je tu stále viera cirkvi, ktorá nás posilňuje a je bezpečnou zárukou spásy. A spása prichádza skrze cirkev. To je tajomstvo cirkvi, sviatostí a Božieho plánu s každým z nás. „Brat, sestra, a potrebujeme vačší zázrak?“ Toto slovo bolo umocnené skutočnosťou, že od rána mohli stovky pútnikov prijať sviatosť zmierenia, počuť slová rozhrešenia a nanovo zažiť zázrak vyslobodenia z otroctva hriechu. V závere duchovný správca Hory Zvir poďakoval bohoslovcom Michalovi Sopkovi a Petrovi Šturákovi ml., za ich službu na Zvire počas uplynulého pastoračného ročníka a poprial im silu a odvahu do ďalšej prípravy na kňazstvo, v ktorej budú pokračovať od septembra v kňazskom seminári v Prešove. Malá púť bola vyjadrením lásky a jednoty a pútnici tieto znaky odnášajú z Hory do svojich domovov. Krásne počasie a tichý vánok nechával mnohých na Zvire do večera v modlitbe a rozjímaní nad slovom a nad zážitkom spoločenstva, ktoré mohol každý na tomto mariánskom pútnickom mieste zažiť.