Hlavná púť – 25.výročie zjavení na hore Zvir

5. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

Hudobno-slovné pásmo – p.Hanka Servická

 

6. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup

Hudobno-slovné pásmo – p.Monika Kandráčová

Predstavenie ženských reholí

 

7. august 2015

10.00 sv.ruženec

10.30 sv.liturgia

 

17.00 archijerejská sv. liturgia – vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

Predstavenie mužských reholí

 

8. august 2015

15.30 Svätenie vody

16.00 Modlitba sv. ruženca

17.15 Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov

18.00 Archijerejská svätá liturgia

20.30 Hudobno-slovné pásmo, Peter Milenký Band

22.30 Krížová cesta

24.00 Svätá liturgia (slovenská) a celonočná eucharistická adorácia

 

9. august 2015

7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním

7.30 Akatist za požehnanie rodín

8.15 Katechéza – Zasvätiť svoj život Bohu

9.15 Modlitba sv. ruženca

10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním