Fatimská sobota a Malá púť

Sme radi, že i prvý septembrový víkend sme sme mohli prežiť s mnohými z vás v modlitbe a vzdávaní vďaky pri eucharistickom slávení. Fatimská sobota a Malá púť sa niesli aj v duchu vďačnosti za uplynulé roky, počas ktorých naše pútnické miesto slúžilo mnohým na to, aby sa obrátili, získali milosti, upevnili či znovuobjavili vieru, či zakúsili uzdravujúci Boží dotyk na duši i na tele, nakoľko je to v dnešný deň už 13 rokov, čo otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ ustanovil horu Zvir za pútnické miesto prešovskej archieparchie. Zaiste mnohí na toto miesto chodia čerpať duchovné sily aj dlhšie, no i tento medzník bol veľmi dôležitým pre rozvoj nášho pútnického miesta ako po stránke zabezpečenia služieb pre pútnikov, tak i duchovnej starostlivoti.

Sobotný program začal 9:45 modlitbou večeradla a pokačoval slávením Božskej liturgie ktorej slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Peter Leško, kaplán farnosti Litmanová, popoludní sme sa ako zvyčajne stretli o 15tej hodine pri modlitbe korunky Božieho milosrdnestva a 16:30 sme modlitbou veľkej večierne vstúpili do nového liturgického dňa.

Do nedeľného rána, zaznieval z hory Zvir spev počas ktorého sme si uctili ikonu presvätej Bohorodičky – nepoškvrnenej čistoty. Potom nasledovala modlitba akatistu k presvätej Bohorodičke a rozjímavého svätého ruženca. Svätú liturgiu pri príležitosti malej púte slávil otec Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ pútnického centra na hore Zvir, ktorý bol zároveň i slávnostným kazateľom. V homílii vyzdvihol potrebu učiť sa každý deň milovať, vychádzajúc pritom z Matúšovho evanjelia, v ktorom Ježiš učiteľovi zákona predlkadá prikázanie lásky k Bohu a blížnemu ako to najväčšie prikázanie. (Mt 22, 35-46). Otec Rastislav dalej zdôraznil, že každý deň sme povolaní chodiť do školy Pána Ježiša a skladať maturitu z lásky ako spomína vo svojej rovnomennej knihe i otec Marián Kuffa. Vo svete a neraz i v nás je však mnoho falošnej, sebeckej lásky a potrebujeme preto do svojho srdca prijať Boha – Božiu lásku, lebo pravá láska myslí na dobro a šťastie toho druhého.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým pútnikom ktorí zavítali na naše mariánske pútnicke miesto aby sa s nami modlili, ďakujeme i tým ktorí s nami nemohli byť ale zjednotili sa s nami v modlitbe prostredníctvom Televízie Logos, i všetkým vám ktorí na nás myslíte a sa za nás i naše pútnické miesto modlíte.

Vaši duchovní otcovia. +

(o. Peter Leško)