Fatimská sobota a Malá púť v máji

V sobotu 3. mája sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Skrze modlitbu rozjímavého radostného svätého ruženca a cez slávenie svätej liturgie, mohli prítomní veriaci hlbšie prežiť tento deň, ktorým si Cirkev pripomína udalosti spojené so zjavením Panny Márie vo Fatime a jej posolstvami pre ľudstvo. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, ktorý upriamil svoju pozornosť na slová evanjelistu Jána, odvolávajúc sa na to, čo sa dialo po zázračnom rozmnožení chleba. Zástupy hľadajú Ježiša preto, aby mohli zažiť ešte raz to isté – vidieť zázrak. Aj Herodes, či pastieri alebo aj žena hriešnica hľadali Ježiša, no každý z nich mal iný zámer, prečo ho vyhľadať. Postoj hľadania Ježiša sa stáva dôležitým momentom aj nášho života. Človek hľadá. Túži sa nasýtiť. Často sa však nasycuje iba tým, čo spôsobuje ešte väčší hlad. Vyhľadávať Ježiša len preto, aby sme mohli byť dobre zabezpečení, či mali fyzické zdravie na pár rokov, znamená zamerať sa iba na to pominuteľné. No Ježiš túži všetkých nás nasýtiť večným pokrmom – pokrmom večného života. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa pod ochranu našej nebeskej Matky Márie.
V nedeľu 4. mája 2014 sa na hore Zvir aj napriek nepriazni počasia zišlo mnoho veriacich, aby tak spoločne s predstavenými a seminaristami kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča mohli ďakovať Bohu za prijaté milosti a dobrodenia. Program Malej púte začal o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením ikony Presvätej Bohorodičky. Hneď nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorú viedol otec Jozef Gača, prefekt kňazského seminára. Samotnému sláveniu archijerejskej svätej liturgie predchádzala ešte modlitba rozjímavého svätého ruženca, ktorú viedli bratia bohoslovci. O 10:30 hod. začala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Otec arcibiskup vo svojej homílii upriamil svoju pozornosť na myronosičky z evanjelia podľa Marka. Ako prvé našli odvahu ísť k hrobu, pretože apoštoli sa ešte v tom čase skrývali zo strachu pred židmi za zatvorenými dverami. Starosti o to, že kto im odvalí kameň od vchodu do hrobu sa menia vo chvíli, keď stoja pred otvoreným hrobom. Týmto odvážnym ženám, ktoré idú sa pozrieť dnu do hrobu sa stáva anjel prvou odmenou. Druhou odmenou je pre nich sám Kristus, ktorý sa im zjavil. Ich odvaha je odmenená Kristom. Aj my potrebujeme odvahu. Ježiš od nás očakáva odvahu, akú mali myronosičky. Odvahu žiť horlivo svoj kresťanský život a svedčiť svojím životom o vzkriesenom Kristovi. Tak dosiahneme odmenu, ktorou večnosť – sám Kristus. Po svätej liturgii sa ešte všetci spoločne pomodlili modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Celý program malej púte obohatila spevom skupina zboru svätého Romana Sladkopevca. Na záver slávnosti sa veriacim krátko prihovoril aj MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý vyjadril dôležitosť chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Nech tieto odvážne ženy, ktoré ohlásili apoštolom radostnú zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, sú pre nás skutočným vzorom odvahy v horlivosti kresťanského života, lebo ako spomenul vladyka Ján: ,,večnosť začína dnes.“