Fatimská sobota a Malá púť v januári

V sobotu 4. januára 2014 sme na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu a spoločne skrze modlitbu zasvätenia sa zverili pod ochranu našej nebeskej Matky Márie. Program ako je už zvykom začal o 10:00 modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril veriacim o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. Zameral pozornosť veriacich na osobu Jána Krstiteľa, ktorý pozýval ľudí k tomu, aby robili pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je medzi nami, v mojom blížnom, ktorý je stvorený na Boží obraz. Toto kráľovstvo budeme skutočne prežívať vtedy, ak prijmeme túto výzvu na pokánie, ku ktorému nás pozýva aj Mária a budeme v sebe pestovať túžbu žiť ako dobrý človek. Ani husté sneženie neodradilo veriacich v nedeľu 12. januára 2014, aby prišli na horu Zvir spoločne ďakovať a prosiť za prijaté dobrodenia. Program Malej púte začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky a následne modlitbou akatistu k Bohorodičke, ktorej predsedal o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu na hore Zvir. Po skončení akatistu nasledovala hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. ,,Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16) Tieto slová dnešného evanjelia nám potvrdzujú, že Kristus je pravé Svetlo, ktoré prichádza na svet, aby zjavilo lásku svojho Otca. Prichádza preto, aby vniesol svetlo do nášho života, do našich skutkov, ktoré sú často skutkami tmy. Hriech je príčina toho, čo ničí môj život. Nie druhý človek, ale hriech. Spoznať túto pravdu môžeme len skrze svetlo, ktoré do môjho života môže vniesť jedine Ježiš. Skrze pokánie a lásku sa môžem stať živým svedkom a svetlom pre môjho blížneho. Je však potrebné prijať výzvu na pokánie, ktorá je cestou za Kristom. Skrze svoju matku Máriu nás Ježiš pozýva robiť pokánie. A Mária, naša nebeská Matka, prichádza kvôli tomu, aby zdôraznila výzvu k pokániu, obráteniu a modlitbe. V závere svätej liturgie sa o. Marcel poďakoval prítomným pútnikom, ktorí aj napriek nepriazni počasia a chladu neváhali prísť a spoločne stráviť čas v modlitbe v tomto nádhernom prostredí. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a mnoholitstvije.