FATIMSKÁ SOBOTA A MALÁ PÚŤ VO FEBRUÁRI
Fatimskú sobotu sme začali modlitbou večeradla a po nej nasledovala svätá liturgia.
Nedeľná malá púť začala ako zvyčajne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba akatistu k presvätej Bohorodičke, modlitba rozjímavého svätého ruženca a po nej svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Fučo, protosynkel gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Grécku.
Otec Peter homíliu začal výstižnou legendou ktorou poukázal, vychádzajúc z nedeľného evanjelia o Božom súde, na Krista ako jediného skutočného Kráľa, Kráľa ktorý príde na konci sveta so svojim kráľovstvom. Zároveň poukázal aj na iné miesta v Evanjeliu ktoré poukazujú na Kristovu Kráľovskú moc. Človeka môže preniknúť strach z Božieho súdu, ako na ňom obstojíme keď sme často takí zlí, otec Peter však zdôraznil dôležitosť skutkov Lásky a Služby ako kľúčov do nebeského kráľovstva, do večného života. Na záver poukázal na niekoľko príkladov zo života svätých, zvlášť svätej sestry faustíny, a blahoslaveného prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča ktorí vynikali práve v láske a službe
FOTO: Michal Petrilak