Hlavná púť na hore Zvir 2022

Prvý augustový víkend patril i tento rok v našej archieparchii hore Zvir v Litmanovej, na ktorú i tento rok putovalo mnoho pútnikov ktorí sa chceli zúčastniť hlavnej púte k Presvätej Bohorodičke – Nepoškvrnenej Čistote od ktorej zjavenia na hore Zvir uplynulo už 32 rokov.

Program púte sa začal už dopoludnia zvyčajným liturgickým programom teda modlitbou tretieho času, svätého ruženca a svätej Božskej liturgie pri príležitosti fatimskej soboty.

Popoludní program pokračoval o 14tej hodine pešou púťou z chrámu vo farnosti Litmanová na horu Zvir. Nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva a posviacka vody v prameni ktorú viedol otec protopresbyter Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová. Po posviacke prameňa slúžil otec Peter Kijovský veľkú večiereň s požehnaním litijnych darov.

Večernej svätej liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal emeritny prešovský arcibiskup, vladyka Ján Babjak SJ, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že práve na tomto mieste, na hore Zvir, matka Božia pri svojom poslednom zjavení, prisľúbila vizionárkam i všetkým nám svoje zotrvanie a svoju prítomnosť na hore.

Po svätej liturgii večerný program pokračoval modlitbou paraklisu (o. Martin Tokár) a krížovej cesty ktorú viedol otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir.

Polnočnou svätou liturgiou ktorej predsedal otec Ľuboslav Pulščák a celonočnou eucharistickou adoráciou sme vstúpili do nedeľného rána ktoré sme začali modlitbou nedeľnej utierne (o. Michal Pavliško) a Akatistu k presvätej Bohorodičke. (o. Marek Kaľata)

Rozjímavý svätý ruženec viedla vizionárka Ivetka ktorá rozjímania začala skúsenosťou z obdobia zjavení, kedy raz prišla na horu a veľmi chcela čosi Panne Márii povedať ale nevedela v sebe nájsť tú hĺbku a len plakala. Uvedomila si, že: ,, Častokrát i my myslíme pri modlitbe, že je to niečo čo robíme my. Že sa nejakým spôsobom obraciame k duchovnému svetu, že je to náš výkon, že sú to naše slová ktoré prinútia Boha nás počúvať. Ale Panna Mária na tejto hore ukázala pravý opak. Modlitba je niečo čo zostupuje z neba na zem, čo sa dotýka nás, nie naopak… Zároveň sa Ivetka modlila: ,, Panna Mária, daj aby sme sa aspoň na malú chvíľu oslobodili od všetkého konania, od všetkých výkonov, aby sme nechali tú chvíľu takú aká je.‘‘

Hlavnému bodu programu – archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante prešovskej archieparchie ktorý bol zároveň i slávnostným kazateľom a taktiež vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup.

Vladyka Peter v homílii, vychádzajúc z poprazdenstva sviatku premenenia Pána a z evanjeliového príbehu o burke na mori a topiacom sa apoštolovi Petrovi vyzdvihol potrebu osobnej zmeny a premeny každého z nás. Poukázal tiež na potrebu uvedomiť si že viera nie je prostriedkom na zbavovanie sa ťažkostí a krížov, manipulovanie Bohom či uskutočňovanie svojich predstáv a túžob, ale na to aby sme vystúpil s Ježišom Kristom na kríž. Vladyka Peter parafrázoval i slová adresované apoštolovi Petrovi, s tým že často by mohli byť adresované i nám: ,,Maloverný prečo pochybuješ? Vieš o čom pochybuješ? Nie o tom, že či sa voda prepadne pod tebou. Ale neveríš tomu, že ja ťa milujem. Ty neveríš v to, že ja som v každej búrke tvojho života. Keď sa zatmie v tvojom živote, keď sa zamračí, keď fúka vietor, keď je dážď, keď je mráz to je jedno. Ja som stále s tebou. Stále som s tebou. Stále ťa milujem, neveríš?

V závere homílie vladyka Peter vychádzajúc zo slov presvätej Bohorodičky: ,,Urobte všetko čo vám povie.‘‘ poukázal na úlohu presvätej Bohorodičky ako tej, ktorá nás vedie k počúvaniu a poslušnosti voči jej Synovi – Ježišovi Kristovi.

,,Boží Syn Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zjavil lásku božiu voči tebe a voči mne a Máriu použil na to, aby ukázal: ,,Pozrite sa, keď mi niekto uverí a keď niekto sa oddá do mojej vôle, akú dôstojnosť a akú výšku, akú nádheru ja viem dať človekovi.‘‘, toto je dôležité. Mária je ako Obraz Božej lásky Božej milosti, Božej dobroty a Božej všemohúcnosti. Svätú liturgiu svojim spevom doprevádzal zbor svätého Romana Sladkopevca a slávnosť počas svätého prijímania obohatila svojim spevom a hudbou aj rodina Zdena Vislockého z Litmanovej.

Vďaka obetavej službe mnohých kňazov bola zároveň počas celej púte a slávení k dispozícii sviatosť zmierenia. Veľká vďaka patrí zároveň i všetkým dobrovoľníkom, organizátorom, bohoslovcom, zamestnancom, zdravotníkom, Polícia SR – Prešovský kraj a tým, ktorí prispeli k pokojnému a bezpečnému priebehu púte

Ďakujeme všemohúcemu Bohu za dar eucharistie, spoločenstva a mnohé milosti vyprosené i na príhovor presvätej Bohorodičky.

(Peter Leško, kaplán Litmanová)

FOTO: Michal Petrilák