33. výročná púť na hore Zvir 2023

Dňa 6.augusta sme oslávili ako každý rok slávnosť výročia zjavenia Presvätej Bohorodičky. Bohatý liturgický program, ktorý začal už v sobotu, vyvrcholil v nedeľu slávnostnou svätou liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol bratislavský eparcha a prešovský administrátor sede vacante Peter Rusnák. V homilii poukázal na potrebu byť svetlom v tomto svete, služobníkmi pre iných. Aj napriek nepriazni počasia horu Zvir navštívilo mnoho ľudí, ktorí prišli osláviť našu nebeskú matku Máriu. Všetci ďakujeme Pánu Bohu za tento krásny deň a tešíme sa opäť na stretnutie o rok.
(správa z facebookovej stránky Prešovskej archieparchie)
Počas víkendu 5. a 6. augusta sa na hore Zvir v Litmanovej zišlo mnoho pútnikov, ktorí sa chceli zúčastniť hlavnej púte k Presvätej Bohorodičke – Nepoškvrnenej Čistote.
Program púte sa začal už dopoludnia zvyčajným liturgickým programom teda modlitbou tretieho času, svätého ruženca a svätej Božskej liturgie pri príležitosti fatimskej soboty. Popoludní program pokračoval o štrnástej hodine pešou púťou z chrámu vo farnosti Litmanová na horu Zvir. Nasledovala posviacka vody v prameni, ktorú viedol otec protopresbyter Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Po Korunke Božieho milosrdenstva slúžil otec Ján Bočkaj veľkú večiereň s požehnaním lítijných darov. Večernej svätej liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal emeritný prešovský arcibiskup vladyka Ján Babjak SJ. Vo svojom príhovore hovoril o posolstvách Bohorodičky na hore Zvir, ktoré hlbšie rozvinul a uviedol do praktického života.
Po svätej liturgii večerný program pokračoval svedectvami zo spoločenstva Dismas, ktoré sa venuje pastoracii väzňov a krížovou cestou, ktorú viedol otec Martin Dudok. Polnočnou svätou liturgiou, ktorej predsedal otec Martin Mekel spolu s Gréckokatolíckou rómskou misiou, celonočnou eucharistickou adoráciou vstúpili prítomní pútnici do nedeľného rána, ktoré začali modlitbou Paraklisu, nedeľnej utierne a Akatistu k presvätej Bohorodičke.
Rozjímavý svätý ruženec viedli vizionárky Ivetka a Katka, ktorý doprevádzala mariánskymi piesňami ženská spevácka skupina Litmanivka.
Hlavnému bodu programu – archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, ktorý bol zároveň i slávnostným kazateľom, spolu s ním koncelebroval vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup a približne 30 kňazov.
Vladyka Peter v homílii, vychádzajúc zo sviatku premenenia Pána poukázal konkrétne na ikonu sviatku. Každý z nás by sa mal stať obrazom tejto ikony, z ktorej žiari tajomné svetlo hory Tábor. Všetci sme povinní nosiť v sebe tajomné svetlo, samotného Krista. Krásnu myšlienku vyslovil, keď povedal: „Svetlo je služba“, a my máme byť tým svetlom pre tento svet. Slúžiť svojim blízkym.
Svätú liturgiu svojim spevom doprevádzal zbor v zoskupení kňazov a bohoslovcov Prešovskej archieparchie pod vedením dirigenta Tomáša Pecucha.
Vďaka obetavej službe mnohých kňazov bola zároveň počas celej púte k dispozícii sviatosť zmierenia. Veľká vďaka patrí zároveň i všetkým dobrovoľníkom, organizátorom, bohoslovcom, zamestnancom, zdravotníkom, Polícii SR – Prešovský kraj a tým, ktorí prispeli k pokojnému a bezpečnému priebehu púte.
Ďakujeme všemohúcemu Bohu za dar eucharistie, spoločenstva a mnohé milosti vyprosené i na príhovor presvätej Bohorodičky.

Foto: Michal Petrilak
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3867V