Homília otca Jozefa Urvinitku

na sviatok Nanebovstúpenia Pána, Boha a spasiteľa Ježiša Krista

Drahí pútnici, diváci televízie LOGOS, drahí spolubratia kňazskej službe,

Isté sedemročné dievča veľmi túžilo byť s Ježišom Kristom a veľmi túžilo stať sa svätou a túžila byť raz v nebi a tak počúvala aj doma čítali rôzne príbehy o svätých, biblické príbehy. To dievča malo mladšieho brata. Aj brat bol toho názoru, zdieľal tú jej túžbu – byť v nebi, čím skôr sa tam dostať, tak čítala o tom, že je veľmi dôležité prísne sa postiť, že pôst veľmi pomáha, aby mohli byť bližšie k Bohu aj skrze modlitbu a tak sa rozhodli že sa budú veľmi prísne postiť. Ale keď začali prísne sa postiť tak a zistili že to nie je tak veľmi jednoduché a hlad zvíťazil nad tým, že neboli schopní dodržať ten záväzok ktorý si dali. Tak potom sestra hovorí bratovi: ,,Počul si, ako minule čítala mama, že pustovníci odchádzali z domu, postavíme si aj my pustovňu a budeme tam žiť v takom odriekaní v pustovni v neustálej modlitbe.‘‘ A tak si postavili takú neveľkú chatrč neďaleko od domu a tam chceli tráviť čas, ale prišla búrka a silný vietor a všetko zrovnali so zemou. Skrachoval im druhý plán a tak sestra hovorí bratovi: ,,Počul si, že mučeníci, tí ktorí prelejú krv pre Ježiša, pre Božie kráľovstvo hneď idú do neba,‘‘ tak hovorí: ,,Odídeme z domu a pôjdeme do tých krajín, kde prenasledujú kresťanov a tam položíme život za Pána Ježiša.‘‘ a tak aj urobili. Odišli z domu a keď už boli dosť ďaleko, práve sa vracal domov ich strýko z nejakej cesty a spoznal tieto deti. Hneď prišiel k nim a hovorí: ,,Kde to idete, tak ďaleko ste?‘‘ a oni hovoria o svojom pláne. On ich vykričal, vyhrešil a zobral ich naspäť domov. A keď prišli domov mama si ich zobrala, mama ktorá mala, môžeme povedať, Božieho Ducha a hovorí: ,,Ak sa chcete stať svätými nemusíte nič z toho podstupovať, stačí aby ste boli verní v tom, čo máte robiť ako deti. Byť poslušní svojim rodičom.‘‘ hovorí: ,,Boh od vás nežiada viac.‘‘ A viete kto bolo to dievča, sedemročné dievčatko môžeme povedať? Dnes my ju poznáme ako sv. Teréziu Avilskú. Dnes ju poznáme ako veľkú sväticu. To je Príbeh z jej života.

Bratia a sestry to je veľmi dôležité a podstatné aj dnes, že ak ty máš túžbu po Božom kráľovstve, Boh urobil všetko. Boh urobil všetko. Dal svojho syna. Ježiš prelial svoju presvätú krv. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril bránu do neba a my to budeme počúvať teraz v poprazdenstve (posviatok) tohto sviatku. Čítania, kde bude stále viac a viac pán Ježiš hovoriť o tom, že: ‘‘odchádzam aby som vám pripravil miesto. V dome môjho otca je mnoho príbytkov.‘‘ že ty a ja, každý človek na tejto zemi má pripravené miesto v Božom kráľovstve. Bratia a sestry, Boh túži z celého srdca, Boh túži, aby si tam vstúpil a urobil všetko a neustále Boh toto robí.

Aj dnes vy, ktorí stojíte na svätú spoveď, Ježiš ťa túži prikryť svojou presvätou krvou. Vy, ktorí túžite dnes, prijať Ježiša Krista v najsvätejšej eucharistii, On chce vstúpiť do tvojho srdca a tam prebývať. Veď tak nádherne dnes hovorí Ježiš Kristus že: ,,hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil.‘‘ , bratia a sestry, to nie sú slová iba pre učeníkov, to sú slová pre teba, dnes – ,,hľa ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil‘‘ – a On hovorí takto že: ,,Svätý Duch vás všetko naučí, Svätý Duch všetko doplní vo vás, Svätý Duch vás premení‘‘ tak ako to vidíme pri učeníkoch, že keď Ježiš je ukrižovaný, sú zabarikádovaní, plní strachu. A aj dnes počujeme, keď sa stretávajú s Ježišom, zmŕtvychvstalým, tak On im hovorí že: ,,Pokoj vám!‘‘ a evanjelista dodáva takto: ,,Zmätení a naľakaní si mysleli že vidia ducha.‘‘ Zmätení a naľakaní.

A môžeme aj my dnes povedať, v tejto dobe zvlášť, keď v čase pandémie pozeráme a počúvame strašne veľa názorov a rôznych vecí že sme zmätení a naľakaní, ale Ježiš dnes znovu prichádza so svojou mocou a so svojou láskou povedať ako svojim učeníkom: ,,Pokoj vám!‘‘ ,,Dávam ti svoj pokoj, prijmi tento pokoj, prijmi ma, lebo so mnou príde pokoj do tejto situácie, ktorú Ty prežívaš. Do toho, čo ty nosíš vo svojom srdci.‘‘ a určite aj dnes ste tu vystúpili na túto horu s nejakým problémom, s nejakou bolesťou, s nejakou túžbou a Boh nie je hluchý ani slepý. Boh je tu, na tomto svätom mieste a čaká či ty budeš túžiť po Ňom tak, ako On túži po tebe a po tvojej láske. On ťa tak nesmierne miluje, že On pripravil miesto v nebi. A viete že aj keď Ježiš opúšťa učeníkov, tak sme počuli v Božom Slove, že oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. A naľakaní sú zrazu plní radosti. Aj keď Ježiš odchádza, tešia sa z toho, že On je živý, že všetko to čo On rozprával je pravdou a že slová ‚, pošlem vám Svätého Ducha.‘‘ sa znovu vyplnia. Tak ako On povedal: ,,hľa Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.‘‘ Keď krstíme deti alebo keď sa krstia dospelí, vždy keď som aj ja krstil, vždy som hovoril rodičom pri krste, lebo sa tam číta toto evanjelium: ,,hľa Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.‘‘ a hovorím rodičom: ,,Toto je najdôležitejšia správa pre vaše dieťa. Ono je bábätko, ono nepočuje v tom slova zmysle aby chápalo tomuto slovu, ale vy ste pozvaní aby ste mu odovzdali túto pravdu. Že je tu niekto, kto ho miluje nadovšetko. Ktorý mu pripravil miesto v nebi. Ktorý sa nikdy neotočí chrbtom voči tebe. Ten ktorý ťa nikdy nezradí a nepodrazí ti nohy. Ten ktorý ťa miluje viac ako si myslíš a každý deň je ochotný ťa sýtiť svojím telom a svojou krvou, je ochotný ťa každý deň sýtiť svojím Slovom, je ochotný každý deň počúvať tvoje slová modlitby a byť v Jednote s tebou. Toto dostala malá Terezka, to sedemročné dievča keď túžila po svätosti a byť v nebi od svojej mamy.

Bratia a sestry k tomu sme pozvaní, aby aj my sme prijali túto pravdu. Aby toto slovo vstúpilo do nášho srdca. Lebo svätý apoštol Pavol hovorí že: ,,všetkých zotročuje strach zo smrti‘‘ a aj v tomto čase vidíme že akí sme krehkí, oveľa viac keď je pandémia. Keď mnohí naši blízki pozomierali alebo priatelia odišli na večnosť. Ale viete, ak verili a prijali Ježiša Krista, neodišli do nejakého stratena, ale sú pri svojom spasiteľovi, lebo Božie Slovo je verné.

Bratia a sestry nech nám aj dnes naša drahá nebeská matka – nepoškvrnená Čistota vyprosí milosť, aby si odišiel z tejto hory s radosťou, s Božím pokojom aj napriek tomu, že máš problém – možno fyzický, psychický, možno obavu o blízkeho človeka, aby si odišiel tak ako učeníci sa vrátili do Jeruzalema a už neboli zabarikádovaní, ich srdce naplnila radosť. Toto Boh robí aj teraz v tomto čase. Robí to. Ak uveríš a otvoríš sa, garantujem ti, že odídeš z tohto miesta s Božím pokojom, s radosťou v srdci. Lebo Boh, náš Boh nie je klamár, ale je Ten, ktorý je verný a plní to čo prisľúbil, tým ktorí v neho veria, tým ktorí prichádzajú a túžia. Sláva Isusu Christu!