Homília Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa

Homília Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa, na odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej 6. augusta 2017

Najdôstojnejší otec arcibiskup, oltárni bratia, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!

Dnes mnohí ľudia chcú žiť, ba aj žijú tak, ako by Boha nebolo. Ale Boh je a keď sa žije tak, ako by ho nebolo, prichádzajú následky. Ak sa po kľukatej ceste jazdí tak, akoby tam zákruty neboli, tiež prichádzajú následky. Boh je a je pôvodcom nás i všetkého okolo nás. Do všetkého vložil svoj poriadok a my ho musíme rešpektovať. Pán Ježiš nám to veľmi zreteľne naznačuje. V evanjeliu sme počuli, ako istá žena na Pána Ježiša zvolala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. No on povedal: „Ale blahoslavenejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11, 27 – 28) Voľne by sme to mohli povedať aj tak, že žena zo zástupu vyriekla, aká šťastná je tá, ktorá mu dala život a vychovala ho. On súhlasil, no zdôraznil, že ešte šťastnejší sú tí, čo počúvajú Boha a žijú podľa neho. Tým dáva najavo, že nemá sa žiť, akoby Boha nebolo.

Panna Mária bola skutočne veľmi šťastná žena, keď sa jej dostalo tej milosti, že mohla dať Ježišovi Kristovi život a vychovávať ho. Podľa dnešných Ježišových slov je ale oveľa šťastnejšia v tom, že pozorne počúvala Božie slovo a zachovávala ho. A tento druh šťastia môže dosiahnuť každý človek, teda každý z nás. Toto sú pre nás neslýchané možnosti. Poslušnosť voči Bohu je prameňom najväčšieho ľudského šťastia.

Pán Boh sa k Panne Márii neprihováral priamo, ale sprostredkovane mnohými cestami. Prihováral sa jej cez jej svedomie, cez archanjela Gabriela, cez udalosti, cez svätého Jozefa ako hlavu rodiny, cez predstavených… Ona bola na Božiu reč vnímavá a vždy poslušná, aby konala. Keď sa dozvedela, že Alžbeta je v požehnanom stave, bola to pre ňu Božia reč, aby šla a pomáhala. Keď bolo treba utiecť do Egypta pre záchranu dieťaťa pred Herodesom, Boh jej to nepovedal priamo, ale cez svätého Jozefa, a ona poslúchla. Jej poslušnosťou sa mohli uskutočniť mnohé Božie plány. Preto je naozaj blahoslavená.

Boh sa aj nám prihovára mnohými cestami. Kto chce žiť tak, akoby Boha nebolo, musí veľa podniknúť, aby nepočul Boží hlas. Prihovára sa nám v našom svedomí, prihovára sa nám hlasom Cirkvi i hlasom našich bratov a sestier a prihovára sa nám cez zákony prírody. Kto podniká všetko, aby Boha nepočul a žije, akoby ho nebolo, prichádza do konfliktu so svojím Bohom. A ten konflikt človeka s Bohom nastáva na viacerých úrovniach.

Ak žiješ, akoby Boha nebolo, je ti jedno, či robíš dobre, alebo zle. Ale ak urobíš niečo zle, dostaneš sa do konfliktu so svojím svedomím. Máš výčitky svedomia. Tam vo svedomí máš konflikt so svojím Bohom, lebo v tvojom svedomí sa ozýva sám Boh. Ak svoj hriech zopakuješ päťkrát, desaťkrát či dvadsaťkrát, výčitky svedomia prestanú. Vo svojom svedomí si umlčal Boží hlas. Tvoje svedomie otupelo, ba možno aj odumrelo.

Ak ďalej robíš zle, dostaneš sa do konfliktu s ľuďmi. Povedia ti: „To nerob, lebo mi ubližuješ.“ Možno ťa zažalujú. Tento konflikt nie je len konflikt s ľuďmi, ale aj konflikt s Bohom, ale ten konflikt je už na spoločenskej rovine a má tvrdšie následky ako konflikt, ktorý si mal s Bohom vo svojom svedomí. Ale aj v spoločenskej rovine možno Boha umlčať. Ak si bohatý, vplyvný, pomstychtivý či zákerný, umlčíš ľudí a v nich umlčíš aj Boží hlas. Budeš si ďalej robiť zle a ľudia sa neodvážia ani pred tebou brániť, ani ťa žalovať, ba ani svedčiť proti tebe na súde.

Ak si umlčal Boha na tejto spoločenskej úrovni a ďalej budeš robiť zle, môžeš sa dostať do konfliktu s Božou prírodou. Ale ani tento konflikt nie je len konfliktom s prírodou, ale na úrovni prírody je to aj konflikt s tvojím Bohom. Mohli by sme ho nazvať aj ekologický konflikt. Na tejto úrovni sa už Pána Boha umlčať nedá a na tejto úrovni môže nastať tvoja veľká skaza, do ktorej zavlečieš aj mnohých nevinných. Tam ti nepomôžu ani tvoje peniaze, ani tvoje známosti, ani tvoja pomstychtivosť či zákernosť, tam môžeš kruto prehrať. A vtedy sa ukáže, že nemožno stále žiť tak, ako by Boha nebolo, lebo Bohu sa donekonečna vysmievať nedá. Mnohí zločinci, ktorí žijú, akoby Boha nebolo, odchádzajú z tohto sveta pomerne mladí násilnou alebo tragickou smrťou, lebo napríklad ani za volantom auta sa nemožno správať tak, akoby Boha nebolo.

Keď Boh stvoril človeka na svoj obraz, obdaril ho tvorivosťou, na základe ktorej je schopný konať veľké veci. Veľké diela sa však dajú konať iba v spolupráci s Bohom a v spolupráci s bratmi a sestrami. Človek si však často myslí, že dokáže veľké veci aj bez Boha, lebo chce žiť a konať, akoby Boha nebolo.

Že sa to nedá bez spolupráce s bratmi, to si uvedomuje. Lenže bratov do spolupráce nechce ako slobodných a tvorivých partnerov, ale ako otrokov. Bez Boha a s otrokmi sa dá postaviť iba babylonská veža. Tá spočiatku rástla, ale nikdy nebola dokončená.

Kto stavia v spolupráci s Bohom? Ten, kto poctivo rešpektuje nielen fyzikálne, ale aj morálne Božie zákony. Keby človek svoje dielo začal aj modlitbou, ale pri jeho budovaní by porušoval Božie zákony, či už zákony prírody, alebo zákony svedomia, jeho dielo sa skončí ako babylonská veža v ruinách. A keby človek nepoznal Boha, ale rešpektoval by fyzikálne zákony i zákony prirodzenej morálky, svoje dielo koná v spolupráci s Bohom.

A kto stavia v spolupráci s bratmi? Ten, kto ich neoberie o slobodu svedomia a nenúti ich konať to, čo je nemorálne.

Jedným mimoriadne veľkým ľudským dielom je fungujúca spoločnosť. Je to veľké šťastie, ak fungujú firmy, úrady, súdy, školy, nemocnice, doprava, jednoducho všetko. Ak sa na ceste stane nehoda, dovoláte sa pomoci, ktorá hneď príde. Má sa kto postarať, aby bola po nehode cesta uprataná. Fungujúca spoločnosť, to je obdivuhodné ľudské dielo. Za život vo fungujúcej spoločnosti nevieme byť dosť vďační. Aj toto dielo možno vybudovať len v spolupráci s Bohom a s bratmi a sestrami.

Bez Boha a s otrokmi chcel vybudovať fungujúcu spoločnosť nacizmus i komunizmus. Obidve snahy vytvorili mnoho ruín a spôsobili veľa bolesti. Spočiatku peknými heslami mnohých oklamali, a tým ich získali na spoluprácu a ich dielo rástlo, keď už boli pri moci, potom do spolupráce ľudí prinútili alebo nejakými výhodami kúpili. Obidva systémy ilustrujú, ako sa skončí dielo budované bez Boha a s otrokmi.

Prišla nová doba aj nové snahy budovať spoločnosť. Dnes sú to snahy postavené na princípoch genderovej ideológie. Ide o predefinovanie inštitúcie manželstva a rodiny. Presadzuje sa tu možnosť manželstva dvoch mužov či dvoch žien. Ide o úplnú zmenu doterajšej prirodzenej morálky. Siaha sa na fundament spoločnosti, na manželstvo a rodinu. Pri presadzovaní týchto snáh sa používajú veľmi ušľachtilé pojmy. Robí sa to v mene humanizmu, tolerancie, antidiskriminácie či rodovej rovnosti, ale týmto pojmom sa niekedy dáva veľmi zlý obsah.

V tomto duchu však spoločnosť môžu budovať len ľudia bez Boha alebo ľudia oklamaní, kúpení či prinútení. Osud takej spoločnosti sa dá predpokladať.

Veľkú rolu tu hrajú oklamaní ľudia. Majú zásluhu na počiatočných úspechoch diela budovaného bez Boha. Sú to ľudia zanietení, okolím vnímaní ako dôveryhodní, ale falošnými heslami zneužití. Aj nacizmus aj komunizmus prvých nadšencov získali cez pekné heslá. Oklamaní ich postavili na nohy, ľudia, ktorí dávajú na predaj svoju česť, teda korupčníci, z toho potom ťažili a krutými obeťami sa stali tí, ktorí boli prinútení.

Boh nás kresťanov vyzýva k bedlivosti, to znamená, aby sme sa nedali oklamať. Máme dať pozor na pekné heslá. Oklamaní kresťania dokážu dať základ mnohým nedobrým veciam, z ktorých potom ťažia korupčníci a trpia nevinné obete. Dajme pozor, aby sme nepodporili začiatky čohosi, čo prinesie raz veľa bolesti a utrpenia. Bedlivosť je čnosť hodná kresťana.

Milí pútnici, milí mariánski ctitelia!

Najkrajšie si uctíme svoju nebeskú Matku, ak ju budeme nasledovať. Máme byť vnímaví na Božiu reč tak, ako bola ona, máme plniť Božiu vôľu tak ochotne ako ona a spolupracovať s Bohom na budovaní Božieho kráľovstva ako ona. Keď nás Panna Mária pri svojich zjaveniach v 19. storočí v Lurdoch či pred sto rokmi vo Fatime vyzýva k pokániu a zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, znamená to, že máme prestať žiť, akoby Boha nebolo. Podľa Božej vôle máme budovať usporiadané rodiny, usporiadanú fungujúcu spoločnosť a naše námahy nikdy nebudú zbytočné.

Nepoškvrnená Panna, tvoj Syn nás všetkých zveril do tvojej opatery. Ochraňuj nás, pomáhaj nám, aby nás tento svet nikdy neoklamal a nezviedol zo správnej cesty. Vypros nám i celému svetu pokoj a pravú vieru v trojjediného Boha, aby všetci ľudia mohli byť spasení.