Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Odpusť urážky! Keď si raz, dvakrát i tretíkrát odpustil tomu, kto ťa urazil, ak je divší od diabla, nebude takým hrubým, aby zopakoval svoje urážky.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Duchovná obnova

hora "Vy sa budete modliť takto..." (Mt 6, 9)

Toto pozvanie Pána Ježiša zaznieva aj dnes a tak vás srdečne pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať 23. novembra na hore Zvir. Spoločne budeme rozjímať nad osobnou modlitbou kresťana, nad rôznymi spôsobmi modlitby, nad tým, čo to vlastne znamená modliť sa.

Program obnovy:

17.00 Sv. ruženec,možnosť sv. spovede, sv.liturgia, katechéza, adorácia, zdieľanie.

Eucharistická kaplnka

eu Počas októbrovej Malej púte posvätil vladyka Ján na Zvire novú eucharistickú kaplnku. Tu sa môžeme stretnúť so živým Kristom a v adorácii a rozjímaní mu zveriť všetky naše radosti i bolesti. V Jeho rukách je život každého z nás a On sa postará, lebo sám Ježiš nás k sebe pozýva slovami: „Poďte ku mne včetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).

Novembrová Malá púť

gora Prvý novembrový víkend sa na hore Zvir v Litmanovej niesol nielen v duchu modlitby za našich zosnulých, ale predovšetkým bol už tradične spojený s Malou púťou na toto miesto modlitby. Sobota 2. novembra, bola zároveň fatimskou, a tak sme svoj zrak upierali na tú, ktorá pod svojím srdcom nosila živého Boha, našu nebeskú Matku Máriu. Skrze modlitbu rozjímavého ruženca a slávenia svätej liturgie sme boli hlbšie vtiahnutí prežívať toto tajomstvo vtelenia sa Božieho syna. Na konci slávenia sa duchovný správca hory Zvir o. Marcel Pisio pomodlil modlitbu zasvätenia sa Panne Márii. V nedeľu 3. novembra sa konala Malá púť na hore Zvir, kde prišlo mnoho ľudí z blízka i z ďalekého okolia, aby tak spoločne zjednotení v modlitbe ďakovali a prosili o Božie dary a milosti pre seba i svojich blízkych.. Ešte pred samotným uctením si ikony Presvätej Bohorodičky sa prítomným veriacim prihovoril rektor chrámu na hore Zvir otec Vasiľ Kindja, a tak nasledovala modlitba akatistu k Bohorodičke. Slávnostnej svätej liturgii predchádzala modlitba slávnostného svätého ruženca s krátkymi zamysleniami. Hlavným celebrantom a kazateľom počas svätej liturgie bol o. Daniel Dzurovčin, synkel prešovskej archieparchie, ktorý vo svojom príhovore k veriacim zdôraznil dôležitosť toho, akú veľkú moc má Boh v našich životoch a ako môže konať aj napriek našej hriešnosti a nečistote. Môže konať iba vtedy, ak sa vo svojej slobode, ktorú nám dal rozhodneme pre neho rovnako, ako sa rozhodli postavy z dnešného evanjelia - žena trpiaca na krvotok a Jairus, predstavený synagógy, ktorí vo svojej bezvýchodiskovej situácii sa obracajú s vierou na Ježiša, ktorý je ich jedinou Záchranou. Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a adorácia pred najsvätejšou Eucharistiou. Celú slávnosť doprevádzal svojím spevom zbor domácich veriacich z Litmanovej. Aj tento čas strávený na hore Zvir bol pre mnohých znakom Božej lásky a prítomnosti, pretože aj napriek pochmúrnemu počasiu, ktoré prevládalo, vládla v našich srdciach radosť z toho, že Ježiš Kristus je skutočným Lekárom a Priateľom tých, ktorí stoja o jeho pomoc. Nemusíme pri tom nič ťažké robiť. Stačí, ak svoje srdce otvoríme pre toho, ktorý nás nekonečne miluje a svoju lásku dokázal tým, že za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>