Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Nehanbi sa vyznať pred jedným, čo si sa nehanbil robiť možno pred viacerými.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Októbrová Fatimská sobota a Malá púť

foto Na hore Zvir sa v sobotu 4. októbra konala Fatimská sobota. Tento deň pútnici prežívali v duchu požiadaviek Panny Márie pri zjaveniach vo Fatime. Slávenie Fatimskej soboty začali rozjímaním nad tajomstvami svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia, ktorú viedol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii nabádal k prpiravenosti, podľa podobenstva o desiatich pannách. Olej do lampy nám v poslednej chvíli keď prichádza ženích nikto nemôže dať ani si to nemôžeme ísť rýchlo kúpiť. Je to naša vlastná identita. Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu 5. októbra 2014 sa na hore Zvir konala Malá púť. Púť začala uctením si ikony presvätej Bohorodičky. Po úvodnej modlitbe otec Marcel Pisio, duchovný správca hory privítal pútnikov, a potom viedol modlitbu Akatistu k presvätej Bohorodičke. Nasledovala modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Predsedal jej otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie a homíliu predniesol otec Daniel Dzurovčín, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. V nej poukázal na to, že ľudia nemajú Bohu čo ponúknuť a Boh nás aj tak miluje všetkých bez rozdielu, či sme kresťania alebo nie. Boh pozerá na to či mu veríme, či túžime po jeho láske a prijímame jeho pomoc.

Po svätej liturgii sa zástupcovia z arcibiskupskej kúrie, v mene otca arcibiskupa a metropolitu Jána, poďakovali starostovi obce Litmanová Vasiľovi Vislockému, za 25 ročnú službu vo verejnej správe, počas ktorej prispel aj k rozvoju pútického miesta na hore Zvir. Potom nasledovala modlitba za získanie plnomocných odpustkov a požehnanie náboženských predmetov. Nakoniec celú púť uzavrela spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

Keďže október je aj mesiacom misií, pútnikom sa prihovoril moderátor Pápežských misijných diel Štefan Kondis. Porozprával pútnikom o vzniku PMD a oboznámil ich s najnovšími aktivitami a prácou.

Pútnici majú stále možnosť na Zvire v Aule sv.Jána Pavla II. uctiť si jeho relikvie a prosiť tohoto svätca našej doby o príhovor.

Po nádhernom čase prežitom v spoločnej modlitbe mnohí pútnici ešte ostávali na slnkom zaliatej hore a vychutnávali atmosféru pokoja, v ktorom doznievalo slovo a sila modlitby.

Pozvánka na októbrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

hora Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. októbra 2014. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Po ňom bude nasledovať svätá liturgia o 10:30 hod., modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a nakoniec modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Mesiac október je zvlášť zasvätený Panne Márii a východná cirkev do tohto mesiaca vstupuje sviatkom Ochrany presvätej Bohorodičky – Pokrovom, ktorý slávime 1.októbra. Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame aj na Malú púť, ktorá sa bude konať v prvú októbrovú nedeľu, 5. októbra 2014. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba akatistu a modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude svätá liturgia o 10:30 hod., na ktorej sa v homílii pútnikom prihovorí o. Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
Po skončení modlitbového programu sa zhromaždeným pútnikom na hore Zvir prihovorí moderátor Pápežských misijných diel na Slovensku pán Štefan Kondis. Priblíži nám zakladateľov Pápežských misijných diel, čo je ich poslaním, aké projekty sa prostredníctvom Pápežských misijných diel podarilo uskutočniť a ďalšie zaujímavé informácie.

Pozývame vás spoločne prosiť Matku Božiu o príhovor u jej Syna, aby nám udelil všetky milosti, ktoré potrebujeme pre náš život a pre našu spásu.

Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

nunc V sobotu 6. septembra sa na hore Zvir konala Fatimská sobota. Už tradične sa v tento deň konala aj púť starostov a primátorov. Program začal modlitbou rozjímavého radostného ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa pútnikom prihovoril duchovný správca hory otec Marcel Pisio. V nej zameral svoju pozornosť na starostov a na dôležitosť vykonávania tejto ich služby. Pripomenul že táto služba im bola zverená od Boha a že má slúžiť pre dobro človeka. Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a tiež modlitba zverenia sa pod ochranu našej Matky, Presvätej Bohorodičky.
V nedeľu 7. Septembra sa konala Malá púť na ktorej sme si pripomenuli 6. výročie vyhlásenia hory Zvir za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Program začal uctením si ikony Matky Božej, po ktorom nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke a modlitba rozjímavého ruženca. Po ruženci nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa aj prihovoril pútnikom v homílii. Spolu s vladykom Jánom spoluslúžili don Luka Jogy Vadakara a otec Miroslav Medviď z apoštolskej nunciatúry na Slovensku, prof.Tadeusz Zasepa a ďalší kňazi. Svoju kázeň vladyka Ján zameral na rodinu a na to ako jej pomôcť v dnešnej dobe. Liturgiu sprevádzal svojím spevom domáci zbor z Litmanovej. Po skončení liturgie nasledoval príhovor apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Mário Giordana, ktorý predniesol otec Miroslav Medviď, CSsR, modlitba k svätej rodine a korunka Božieho milosrdenstva. Zavŕšením púte bolo otvorenie a požehnanie výstavy spojenej s uctením si relikvií svätého Jána Pavla II. Pútnici si mohli uctiť relikvie - bielu pápežskú reverendu a štólu ktorú nosil tento svätý pápež a priateľ cirkvi na Slovensku. Tieto relikvie sú vystavené v Aule svätého Jána Pavla II.

Pozdravný príhovor apoštolského nuncia

Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita,
Vážený pán profesor Tadeusz Zasępa,
Dôstojní otcovia: súdny vikár a rektor seminára, správcovia tohto mariánskeho pútnickeho miesta i farnosti, kňazi, bohoslovci,
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, drahí pútnici,
Veľmi rád by som bol dnes medzi vami na mariánskej hore Zvir v Litmanovej a spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom i ostatnými zídenými spoluslúžiteľmi sa zúčastnil eucharistickej slávnosti, avšak keďže iné okolnosti mi to nedovolili, rád by som vás pozdravil aspoň ťakýmto spôsobom.
Chcem vás pozdraviť predovšetkým v mene Svätého Otca, voči ktorému si vaša Cirkev v nie tak dávnej minulosti zachovala vernosť, hoci ju to stálo veľa. Bolo za cenu jej zrušenia štátnou mocou, 18–ročnej oficiálnej neexistencie, väznenia kňazov, ale aj veriacich a mnohých iných spôsobov prenasledovania zo strany totalitného komunistickho režimu. Pápeži sa vždy s láskou dívali na vašu miestnu Cirkev a obdivovali Božiu moc, ktorá napriek ľudskej slabosti dokáže dať silu tým, ktorí sa k nemu obracajú a v neho skladajú svoju dôveru. Vaši biskupi mučeníci z tohto obdobia, blahoslavení Pavel Peter Gojdič e Vasiľ Hopko, ako aj blahoslavený kňaz redemptorista Metod Dominik Trčka, sú toho dôkazom. Dobrý príklad vašich predkov nech je pre vás povzbudením vo vašom živote viery. Iste, dnes už nie ste nútení žiť v totalitnom štáte, akým bol ten predchádzajúci, avšak dnešný život nás stavia pred nové výzvy, iné, ktorým treba čeliť, ak ako veriaci ľudia chceme zostať verní svojmu ľudskému a kresťanskému povolaniu. Jedná sa predovšetkým o spochybňovanie hodnôt, ktoré sú základom ľudskej spoločnosti a bez ktorých táto spoločnosť, skôr či neskôr, je odsúdená k zániku. Tak sa spochybňuje rodina, rod ľudskej osoby a dáva sa priestor takým formám života, ktoré sú v ostrom protiklade s Božím zámerom.
My však nesmieme zničiť spoločnosť, do ktorej nás Boh povolal žiť. Práve naopak, máme ju zveľaďovať a takto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou spolupracovať na Božom tvoriteľskom diele, pre naše dobro i dobro tých, ktorí prídu po nás.
Aby sme však dokázali vnímať svet okolo seba i svoj život Božími očami, je potrebné otvárať sa na Božiu milosť. Veď to predsa Božia milosť nám dáva svetlo, ktoré nedovolí, aby sme spadli do priepasti klamstva, ktoré sa často a rado ukrýva za pekné a vznešené slová. Je to Božia milosť, ktorá – keď sme už spoznali pravdu – nám dáva silu zostať jej verní a zniesť pre ňu hoc aj nepohodlie, odsúdenie, výsmech, ba i väzenie, ako to bolo v prípade aj vašich predchodcov. Tieto veci totiž svedčia o hĺbke našej viery.
Túto Božiu milosť, drahí bratia a sestry, ste si od Pána prostredníctvom Presvätej Bohorodičky prišli na toto mariánske pútnicke miesto vyprosovať aj vy. Všetkým je dobre známa vaša úcta k Matke Božej. V ťažkých časoch v minulosti mnohí sa k nej s dôverou obracali a história ukazuje, koľké milosti, koľko pomoci, svetla a sily im ona vyprosila u svojho Syna.
S tou istou dôverou si aj vy vyprosujte jej materinskú ochranu pre seba samých, pre vaše rodiny, pre vašu Cirkev, pre vašich duchovných pastierov i pre celú spoločnosť.
Želám vám, drahí pútnici, aby s pomocou tejto Božej milosti, na príhovor Presvätej Bohorodičky, vašich blahoslavených – Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku – sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera, a tak aby ste mohli zostať verní svojmu povolaniu, verní pravde, Cirkvi a Kristovmu námestníkovi, a prežívať plnosť radosti, ktorú Duch Svätý udeľuje ako ovocie všetkým, ktorí sa otvárajú na jeho silu, lásku a pomoc.


+ Mario Giordana, apoštolský nuncius v SR

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>