Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Je isté, že Boh môže všetko urobiť v okamihu, len aby si mal lásku k nemu; lebo Boh vyžaduje pričinenie človeka.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Modlitby za uzdravenie

Bohorodička Dňa 30. apríla 2016 privítame na hore Zvir bratov a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ. Program začne o 10:00 hodine modlitbou chvál a pokračovať bude slávením svätej liturgie s modlitbami za uzdravenie o 10:30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Aprílova Fatimská sobota a Malá púť

foto Aprílova Fatimská sobota

Aj v mesiaci Apríl pri príležitosti Fatimskej soboty na horu Zvir putovali pútnici, aby spolu vytvorili modliace sa spoločenstvo. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Vo svojej homílii použil slová Jána Krstiteľa z evanjelia tejto soboty,: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“(Jn3,30) Týmito slovami Jána Krstiteľa povzbudzoval veriacich, ktorí prežívajú rôzne kríže, starosti, ale nech je tento svätec vzorom pre všetkých pri plnení Božej vôle. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Aprílova  Malá púť

Prvú Nedeľu po sviatku Vzkriesenia Ježiša Krista slávime ako Tomášovu nedeľu a nedeľu Božieho milosrdenstva.  Táto nedeľa bola zároveň aj nedeľou po prvom piatku v mesiaci a tak sa na hore Zvir zišli pútnici pri slávení Malej púte.  Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jozef Urvinitka, vicerektor kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Svoju homíliu začal rozprávaním o udalostiach Izraelského národa, ktorý aj napriek všetkým zázrakom, ktorými Boh sprevádzal Izraelitov pri východe z Egypta  pochyboval o jeho moci. Pokračoval pripodobnením k Novému zákonu, kedy aj učeníci Ježiša Krista podliehajú strachu keď zajali ich Pána. Ako ľahko zabudli na Ježišove slová: „Na tretí deň vstanem.“ Samotný apoštol Tomáš uveril vzkrieseniu až keď videl vzkrieseného Ježiša Krista. Tieto slová kázne tak viedli k povzbudeniu veriacich k viere v Božie milosrdenstvo, pretože Boh je ten, ktorý nikdy neopustí, aj keď my strácame nádej a nevidíme jeho moc, práve vtedy aj napriek ťažkostiam je potrebné prosiť o dar viery. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva. Pútnici sa po skončení púte rozišli do svojich domovov, kde môžu byť tak ako apoštoli, svedkami Kristovho zmŕtvychvstania a jeho moci.

 

Pascha na hore Zvir

pascha Aj tento rok sme počas slávenia sviatkov vzkriesenia Ježiša Krista mohli na hore Zvir prežívať milostivý čas. Liturgický program  začal vo Veľký štvrtok slávením svätých strasti nášho Pána Ježiša Krista, kedy sme sa mohli stíšiť a pri počúvaní evanjelií o Kristovom utrpení   rozmýšľať nad láskou Boha, ktorú nám preukázal svojou obetou. Vo Veľký piatok program na hore Zvir začínal 10:30 hod. modlitbou krížovej cesty a pokračoval poobede výnimočným slávením. Výnimočným preto, pretože tento rok pripadol na Veľký piatok sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, kvôli čomu sme sa o 15:00 hod.  stretli pri slávení  večierne s liturgiou svätého Jána Zlatoustého a toto slávenie zakončili  uložením plaščenice do hrobu. Sobotňajší program v sebe zahŕňal modlitbu ruženca o 10:00 hod. a pokračoval slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Počas veľkého piatka a soboty  sme si mohli uctiť Krista odpočívajúceho v hrobe, a potom v nedeľu ráno oslavovať slávne Kristovo vzkriesenie. Nedeľný program na hore Zvir začínal o 5:00 hod. slávením Utierne vzkriesenia s posvätením jedál, pokračoval o 10:30 hod. slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý rovnako zakončil slávenie  posvätením jedál.  Pri slávení svätej liturgie sme sa mohli stretnúť aj o 14:00 hod. a oslavou Kristovho vzkriesenia sme pokračovali  slávením Paschálnej večierne v Nedeľu aj počas celého Svetlého týždňa. Otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, a otec Michal Leščišin, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir vo svojich homíliách zdôrazňovali potrebu  našej túžby vstať spolu s Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli víťaziť  spoločne s ním a rovnako povzbudzovali veriacich k prežívaniu druhej štyridsiatnice, nie tej pôstnej, ale tej, v ktorej oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie a pripravujeme  sa na jeho prísľub, a to príchod Tešiteľa, Sväteho Ducha. „Christos Voskrese!“   

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>