Dnes je: 25.04.2019
Meniny má: Marek

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ako chuť do jedla je znakom telesného zdravia, tak isto i láska k duchovným výrokom slúži ako znak duševného zdravia.
Svätý dna:
Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Od počiatku sa zapájal do diania v prvotnej cirkvi, lebo jeho matka Mária dala svoj dom k dispozícií prvým kresťanom. Bol spolupracovníkom Barnabáša, Pavla a Petra. S Petrom sa dostal aj do Ríma. Na žiadosť veriacich v Ríme napísal evanjelium, ktoré ohlasoval Peter. Je považovaný za zakladateľa, prvého biskupa aj mučeníka alexandrijskej cirkvi. Zomrel okolo roku 100. Jeho telo od roku 828 je v Benátkach a je hlavným patrónom mesta.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour zo Sýrie na hore Zvir

Myrna

V stredu, 5. júla 2017, na sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, navštívila horu Zvir mystička Myrna Nazzour zo Sýrie spolu so svojím manželom. Program stretnutia začal modlitbou radostného svätého ruženca a pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu ohlásil otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V nej vyzdvihol podstatu sviatku svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda a význam ich misie na našom území pre náš národ. Hlavným poslaním týchto dvoch solúnskych bratov bolo priniesť a ohlásiť na našom území Slovo, ktorým je Kristus a jeho nádherný plán spásy pre každého človeka. Aj dnes sme nanovo pozvaní počúvať Božie slovo a vytvoriť si k nemu vzťah, aby sme ho mali v úcte, lebo v ňom sa zjavuje Božia vôľa pre nás. Keď teda slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, hlásime sa k ich učeniu a dedičstvu, ktoré nám zanechali. Oslavujeme ich ako učiteľov nášho národa. Tu sa môžeme zamyslieť nad tým do akej miery ostávame verní ich morálnemu odkazu, odkazu svätej liturgie či kultúrnemu odkazu. Stalo sa už bežným, že v našich nemocniciach sa denne vykonávajú vraždy v „bielych rukavičkách“ a pritom paradoxne plačeme, že náš národ pomaly vymiera a onedlho na nás nebude mať kto pracovať... Kam vlastne smeruje takýto národ, ktorý ľahostajne opúšťa Boha? Keď už nepotrebujeme sláviť nedeľu a vzdávame sa morálnych princípov. Dnes opäť zaznieva hlas týchto svätcov, ktorí nás vystríhajú: „Spamätaj sa národ! Aká je to cesta bez Boha a morálky?...“ Neukrývajme to, že sme verní Bohu i Cirkvi a neskrývajme pred ľuďmi to, že zachovávame Božie prikázania, že svätíme sviatky a riadime sa morálnymi zásadami. Koľko krajín za tú dobu už zaniklo a my, Slováci, podnes hrdo vztyčujeme nad hlavy zástavu s dvojkrížom svätých solúnskych bratov. Vďačiť zato môžeme práve svätému Cyrilovi a Metodovi. Buďme teda odvážni v nasledovaní ich učiteľského príkladu, ktorý nám zanechali a nanovo spievajme: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“ Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba na úmysel svätého otca, požehnanie náboženských predmetov a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Následne vladyka Ján  zasvätil Slovensko ako aj celú Prešovskú archieparchiu Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Po tejto modlitbe zasvätenia sa veriacim pútnikom prihovorila mystička Myrna so svojím svedectvom. Porozprávala o svojom osobnom vzťahu s Bohom a nadprirodzených zážitkoch, ktorými ju Boh omilostil. Všetkých pozvala k modlitbe za jednotu kresťanov vo svete. Tvrdí, že je prianím Ježiša Krista, aby sme sa vytrvalo a horlivo modlili za zjednotenie kresťanov, taktiež za všetkých predstavených v Cirkvi  i za tých, ktorí šíria zlo vo svete. Pretože aj prostredníctvom našich modlitieb môže Boh zmeniť ľudí, ktorí stoja na strane zla. V závere sa mystička Myrna pomodlila s veriacimi pútnikmi modlitbu, ktorú ju naučil sám Pán Ježiš Kristus: „Milovaný Ježišu, daj aby som spočinul v tebe, nad všetkými vecami, nad všetkými stvoreniami, nad všetkými tvojimi anjelmi, nad všetkou chválou, nad všetkou radosťou a jasotom, nad všetkou slávou a hrdosťou, nad všetkým nebeským vojskom, pretože Ty si najvyšší, Ty jediný si mocný a nadovšetko dobrý. Príď ku mne, osloboď ma od mojich pút a daj mi slobodu, lebo bez teba je moja radosť neúplná, bez teba je môj stôl prázdny. Pán ma vykupuje, Pán ma osvecuje a Svätý Duch je so mnou, a tak sa ničoho nebojím. Amen.“

 

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

jun

Dňa 3. júna 2017 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. V súvislosti s evanjeliom predstavil veriacim pútnikom jedinečnosť Božej lásky, ktorá povoláva každého z nás do služby blížnym a skrze nich aj do služby samému Bohu rovnako ako Petra. Ježiš veľmi dobre poznal apoštola Petra, poznal jeho myšlienky, slabosti, hriechy, ale pre Krista bolo dôležité iba jedno, a to či ho Peter miluje. A preto Ježiš neváhal zveriť Petrovi tak dôležitú úlohu, starostlivosť o jeho Cirkev. Pre Ježiša Krista je dôležitá práve láska, ktorá je v nás.  Uvedomme si teda, že naše povolanie k svätosti nemá základ v našich schopnostiach či talentoch, ale jedine v jednote s Ježišom Kristom a v spolupráci s jeho darmi a milosťami, ktoré nám neustále ponúka skrze sviatosti. V závere kazateľ všetkých povzbudil k tomu, aby sme sa nechali „spútať“ Božou láskou, ktorá nás neobmedzuje, ale naopak, dáva nám slobodu a schopnosť žiť podľa evanjelia a opäť nastúpiť na cestu nasledovania Krista. Sviatosť zmierenia je prostriedkom na hlbšie a dokonalejšie prežívanie Božej lásky a skrze to milosrdenstva voči blížnym. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, taktiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu, na sviatok Zoslania Svätého Ducha, 4. júna 2017, sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program púte začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou Akatistu k Svätému Duchu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Hlavným bodom programu však bola svätá liturgia, ktorej predsedal otec Michal Sopko, kaplán farnosti Bardejov – Vinbarg, ktorý pred niekoľkými rokmi na hore Zvir ako bohoslovec vykonával pastoračnú prax. Otec Michal ohlásil veriacim pútnikom Božie slovo a prihovoril sa im vo svojej homílii. Pozornosť upriamil na túžbu človeka po šťastí. Ľudia dnes hľadajú vo svojom živote mnohé istoty, ktoré im zabezpečia šťastný život. Šťastie hľadáme v peniazoch a robíme všetko preto, aby sme boli bohatí. Hľadáme ho v zdraví a robíme všetko preto, aby sa nám nepodlomilo. Hľadáme ho vo vzťahoch s ľuďmi a usilujeme sa, aby sme ich nestratili, hľadáme... Áno, človek neustále hľadá akúsi istotu svojho šťastia a pritom si je vedomý toho, že všetko pozemské je iba do času. No dnes zaznievajú pre každého z nás slová Ježiša Krista: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“ Ale aký je to vlastne smäd, o ktorom hovorí Ježiš? Je to azda smäd po bohatstve, zdraví, bezproblémovom nažívaní si,...? Svätý Duch prichádza, aby nám ukázal zmysel nášho života! A tým zmyslom života každého človeka je plniť vôľu nebeského Otca. A jedine vo Svätom Duchu môže byť uhasený náš smäd a môžeme byť požehnaní. Čo však znamená pre kresťana požehnanie? Pozrime sa na život Presvätej Bohorodičky. Vieme dobre, koľko utrpenia prežila na tejto Zemi. Pred jej očami jej mučili a chladnokrvne a potupne zabili jej Syna. Bol jej život požehnaním? A predsa ju anjel pri Zvestovaní, ako aj my denne pri modlitbe svätého ruženca, oslovujeme: „Požehnaná si medzi ženami...“. V čom teda spočíva požehnanie človeka? Byť požehnaný, to znamená byť k dispozícii Bohu a vždy ochotne plniť jeho vôľu. To ani zďaleka nepredstavuje mať bezproblémový život, ale to, že budeme žiť náš život v zhode s Jeho vôľou. Bez Svätého Ducha náš život, naše pozemské ťažkosti inak nebudú mať zmysel. V závere homílie otec Michal povzbudil veriacich, že mať Boha na prvom mieste je to najlepšie riešenie pre život, je to cennejšie ako zlato, peniaze, zdravie, či čokoľvek iné... Boh od nás denne očakáva skutočné svedectvo nášho života, že On je ten, ktorý nám každý jeden deň dáva silu zvládať všetky životné situácie a plniť Jeho vôľu. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, a tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

Pozvánka na júnovú Fatimskú sobotu a Malú púť

ZSD

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva dňa 4.júna 2017 na spoločné slávenie Fatimskej soboty. Program sa začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. po ktorom bude nasledovať svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie bude ešte nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.

Taktiež vás čo najsrdečnejšie pozývame na Júnovú Malú púť, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. júna 2017,  kedy zároveň pripadá aj sviatok Zoslania Svätého Ducha. Program púte už tradične začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať  bude modlitbou Akatistu k Svätému Duchu a následne modlitbou svätého ruženca. Malá púť vyvrcholí slávením svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Sopko, kaplán farnosti Bardejov – Vinbarg. Na záver svätej liturgie bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Prežime tento veľký sviatok v spoločenstve Cirkvi a pod ochranou našej Nebeskej Matky, aby sme si tak spoločne vyprosovali milosti a dary Svätého Ducha, ktorý obnovuje tvárnosť zeme, je pokladom dobra a darcom života, očisťujúci nás od každej poškvrny duše i tela.  


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>