Dnes je: 25.06.2019
Meniny má: Tadeáš

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Bez dýchania nijaký život, bez jedenia nijaký vzrast, bez koreňa nijaký strom, bez modlitby nijaký zmysel života.


Ochrana osobných údajov

Archív

Ikona putujúca z Vladivostoku do Fatimy aj na Zvire

Malá skupina nadšencov Pro – life (Za život) podnietila púť na ochranu ľudského života s názvom Od oceánu k oceánu.
V stredu 5. septembra 2012 bude putujúca ikona na našej Hore Zvir.

Program na Zvire:

9:30 Privítanie a pobožnosť
10:00 Sv. ruženec
10:30 Sv. liturgia a Korunka Božieho milosrdenstva
11:30 Možnosť osobnej úcty ikonyPozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť

odpustovú slávnosťProgram Hlavnej púte na Hore Zvir v Litmanovej
4. – 5. august 2012


Sobota 4.8. 2012

14.30 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
15.30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
16.00 Posvätenie vody
16.30 Svätý ruženec - radostný
17.00 Veľká večiereň s požehnaním litíjnych darov
18.00 Archijerejská svätá liturgia – cirkevnoslovanská – vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a
metropolita
20.30 Skupina Anastazis – hudobno slovné pásmo
Katechéza – Viera, ktorú priniesli sv. Cyril a Metod - o. ThDr. Štefan Paločko, PhD.
22.30 Krížová cesta
24.00 Svätá liturgia – slovenská
Eucharistická adorácia

Program v chráme v Litmanovej

14.00 Moleben k presvätej Bohorodičke
14.30 Procesia z chrámu na Horu Zvir

Nedeľa 5.8.2012

7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním
8.00 Akatist k presvätej Bohorodičke
8.45 Duchovné slovo – Vzťah Boha a človeka cez prírodu - o. RNDr. Jozef Voskár
9.30 Svätý ruženec - slávnostný
10.30 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) s myrovaním – hlavný slúžiteľ a kazateľ Jeho Blaženosť Sviatoslav (Ševčuk), väčší arcibiskup kyjevsko-haličský, arcibiskup a metropolita kyjevský


Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná - v sobotu od 16.00 hod. do 20.00 hod.
- v nedeľu od 7.00 hod. do ukončenia púte.

Prosíme všetkých pútnikov o maximálne rešpektovanie všetkých pokynov usporiadateľov!Posvätenie áut

22. júla 2012 sme na Hore Zvir posvätili autá ich majiteľom. Na liturgii o 14.00 sa zúčastnilo viac ako 250 ľudí. Po liturgii sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, potom nasledovala eucharistická pobožnosť a po nej samotné svätenie áut. Počas liturgie a aj svätenia sme sa modlili za tých, ktorí používajú autá a každý deň do nich nasadajú, aby boli uchránení od nebezpečenstva na cestách a vyprosovali sme pre nich Božiu pomoc. Posvätených bolo viac ako 50 áut.Duchovná obnova

Dňa 21. júla 2012 sa o 17.00 začala na Hore Zvir duchovná obnova na tému „Hriech ako prekážka v povolaní kresťana“. Celej duchovnej obnove predsedal o. Marcel Pisio, správca Hory Zvir. Po modlitbe sv. ruženca bola katechéza, v ktorej sa otec exercitátor venoval hriechu v ľudskom živote. Potom nasledovala liturgia a eucharistická adorácia. Celý program sa skončil v pastoračnom centre, kde bolo zdieľanie veriacich z duchovnej obnovy.Júlova Fatimská sobota a Malá púť na Zvire

Už tradične sa ctitelia Panny Márie stretávajú na Hore Zvir každú fatimskú sobotu. Vyjadrujú tým svoju oddanosť Matke Božej a chcú zvlášť tento deň prežiť podľa pozvania Márie pri zjaveniach vo Fatime. Aj v sobotu, 7. júla sa pútnici zišli na Zvire aby sa spoločne modlili a zasvätili svoje životy presvätej Bohorodičke. Program fatimskej soboty začal modlitbou rozjímavého ruženca a pokračoval slávením Eucharistie. Liturgiu viedol otec Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. V homílii vychádzajúc z evanjelia o uzdravení ženy chorej na krvotok a vzkriesení dcéry popredného muža, upriamil pozornosť pútnikov na skutočnosť, ktorá nás často delí od zázraku v našom živote – iba sa rozhodneme pre dotyk s Bohom, ale nerobíme nič viac, len čakáme. Aj chorá žena aj otec mŕtveho dievčaťa robili čosi viac, neostali len pri konštatovaní, ale zverili svoj problém Kristovi. Boh má skutočne iný pohľad na náž život ako my. Po modlitbe na úmysel Sv. Otca a požehnaní náboženských predmetov, sme sa modlili moleben a modlitbu zasvätenia. Do večera zostávali pútnici na Zvire v modlitbe, pri nebeskej Matke.

V nedeľu, 8. júla slnkom zaliata Hora Zvir vítala od skorého rána pútnikov, ktorí prišli znova ďakovať Panne Márii za pomoc a ochranu a vzývať nebeskú Matku aby ich aj naďalej viedla v živote. Program začal uctením Ikony Panny Márie a modlitbou akatistu. Po akatiste pútnici rozjímali nad tajomstvami ruženca a hlbšie spoznávali život Ježiša a jeho Matky Márie. Vyvrcholením Malej púte bolo slávenie Eucharistie, ktorú viedol otec Mons. Ľubomír Petrík, hovorca Prešovskej archieparchie. Evanjelium tejto nedele rozprávalo o uzdravení ochrnutého, ktorého priniesli na lôžku pred Ježiša. „Možno ten chorý neveril, že Ježiš mu pomôže, možnože veril. Nevieme. Ale evanjelium jasne hovorí: „Keď Ježiš videl ich vieru...“ Teda bola to viera druchých, ktorá priniesla zázrak uzdravenia.“ Homíliou pozval celé spoločenstvo k vďake za cirkev, za to, že Boh nás chce spasiť skrze vieru, ktorú sme dostali ako úžasný dar od Pána. Aj keď je naša viera často slabá, keď nás tento svet a rôzne neúspechy a tragédie chcú spochybniť, je tu stále viera cirkvi, ktorá nás posilňuje a je bezpečnou zárukou spásy. A spása prichádza skrze cirkev. To je tajomstvo cirkvi, sviatostí a Božieho plánu s každým z nás. „Brat, sestra, a potrebujeme vačší zázrak?“ Toto slovo bolo umocnené skutočnosťou, že od rána mohli stovky pútnikov prijať sviatosť zmierenia, počuť slová rozhrešenia a nanovo zažiť zázrak vyslobodenia z otroctva hriechu. V závere duchovný správca Hory Zvir poďakoval bohoslovcom Michalovi Sopkovi a Petrovi Šturákovi ml., za ich službu na Zvire počas uplynulého pastoračného ročníka a poprial im silu a odvahu do ďalšej prípravy na kňazstvo, v ktorej budú pokračovať od septembra v kňazskom seminári v Prešove. Malá púť bola vyjadrením lásky a jednoty a pútnici tieto znaky odnášajú z Hory do svojich domovov. Krásne počasie a tichý vánok nechával mnohých na Zvire do večera v modlitbe a rozjímaní nad slovom a nad zážitkom spoločenstva, ktoré mohol každý na tomto mariánskom pútnickom mieste zažiť.<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | >>